سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه اصفهان

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه اصفهان
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
تابان TBN6209 مشهد نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 00:20
اتریشی AUA880 شیراز نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 06:15
قشم ایر QSM1280 تهران نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 06:30
ایران ایر IRA220 تهران باطل شد | سه شنبه 08:05
کاسپین CPN012 تهران نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 09:10
ایران ایر IRA391 مشهد نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 09:50
ماهان IRM4533 تهران نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 09:55
کیش ایر KIS7497 تهران نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 10:10
زاگرس IZG4109 مشهد نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 10:30
قشم ایر QSM1261 قشم نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 10:55
کیش ایر KIS7422 کیش نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 11:15
نفت IRG2533 خارک نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 11:25
کاسپین CPN6926 عسلویه نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 13:40
کاسپین CPN6958 مشهد نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 14:05
کیش ایر KIS7447 مشهد نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 15:15
کیش ایر KIS7439 بندرعباس نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 16:15
ایران ایر IRA314 تهران نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 16:45
زاگرس IZG4103 مشهد نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 16:45
کاسپین CPN6974 اهواز نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 17:50
تابان TBN6279 کیش نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 18:50
تابان TBN6233 تهران نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 18:55
ایران ایر IRA421 کیش نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 19:15
آتا TBZ5671 مشهد نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 19:30
ایران ایر IRA3316 آبادان نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 21:05
ایران ایر IRA238 تهران نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 21:15
نفت IRG2623 اهواز نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 21:45
آسمان IRC3760 آبادان تاخیر - 23:45 | سه شنبه 21:45
تابان TBN6205 مشهد اعلام ورود | سه شنبه 21:50
قشم ایر QSM1282 تهران نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 21:55
تابان TBN6203 مشهد نشست | دریافت بار از نقاله سه شنبه 22:30
ماهان IRM4531 تهران نشست | دریافت بار از نقاله سه شنبه 23:20
تابان TBN6209 مشهد اعلام ورود | سه شنبه 23:30
قشم ایر QSM1280 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 06:30
نفت IRG2623 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 06:45
ماهان IRM4560 کرمان طبق برنامه | چهار شنبه 07:10
ایران ایر IRA220 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 07:35
نفت IRG2518 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 08:05
ماهان IRM4533 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 08:40
ایران ایر IRA332 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 08:50
کیش ایر KIS7497 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 09:00
زاگرس IZG4109 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 10:30
زاگرس IZG4005 کیش طبق برنامه | چهار شنبه 10:45
نفت IRG2519 بهرگان طبق برنامه | چهار شنبه 11:05
کاسپین CPN6940 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 11:45
ماهان IRM4561 تبریز طبق برنامه | چهار شنبه 12:20
نفت IRG2635 اهواز باطل شد | چهار شنبه 12:30
کیش ایر KIS7422 کیش طبق برنامه | چهار شنبه 14:15
تابان TBN6209 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 14:20
ایران ایرتور IRB942 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 14:30
کاسپین CPN6956 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 14:40
زاگرس IZG4103 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 16:45
ایران ایر IRA314 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 17:10
کاسپین CPN6958 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 17:50
کیش ایر KIS7042 عسلویه طبق برنامه | چهار شنبه 18:15
زاگرس IZG4054 ماهشهر طبق برنامه | چهار شنبه 18:15
تابان TBN6233 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 18:55
تابان TBN6212 قشم طبق برنامه | چهار شنبه 19:00
زاگرس IZG4067 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 19:45
ایران ایر IRA347 بندرعباس طبق برنامه | چهار شنبه 21:40
آسمان IRC3760 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 21:45
تابان TBN6207 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 21:55
قشم ایر QSM1282 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 21:55
کیش ایر KIS7022 کیش طبق برنامه | چهار شنبه 22:15
نفت IRG2625 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 22:45
ماهان IRM4531 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 23:20
تابان TBN6203 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 23:55
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
اتریشی AUA879 شیراز پرواز كرد | سه شنبه 03:40
ماهان IRM4530 تهران پرواز كرد | سه شنبه 06:00
تابان TBN6230 تهران پرواز كرد | سه شنبه 07:00
قشم ایر QSM1281 تهران پرواز كرد | سه شنبه 07:15
ایران ایر IRA221 تهران باطل شد | سه شنبه 08:40
کاسپین CPN6959 مشهد پرواز كرد | سه شنبه 10:10
ایران ایر IRA420 کیش پرواز كرد | سه شنبه 10:35
ماهان IRM4532 تهران پرواز كرد | سه شنبه 10:45
کیش ایر KIS7446 مشهد پرواز كرد | سه شنبه 11:15
زاگرس IZG4108 مشهد پرواز كرد | سه شنبه 11:30
قشم ایر QSM1260 قشم پرواز كرد | سه شنبه 11:35
کیش ایر KIS7440 بندرعباس پرواز كرد | سه شنبه 12:00
نفت IRG2532 خارک پرواز كرد | سه شنبه 12:05
کاسپین 6927 عسلویه پرواز كرد | سه شنبه 14:30
کاسپین CPN6975 اهواز پرواز كرد | سه شنبه 14:50
تابان TBN6280 کیش پرواز كرد | سه شنبه 15:30
کیش ایر KIS7496 تهران پرواز كرد | سه شنبه 16:00
کیش ایر KIS7423 کیش پرواز كرد | سه شنبه 17:00
ایران ایر IRA3317 آبادان پرواز كرد | سه شنبه 17:20
زاگرس IZG4102 مشهد پرواز كرد | سه شنبه 17:45
کاسپین CPN013 تهران پرواز كرد | سه شنبه 18:45
تابان TBN6210 مشهد پرواز كرد | سه شنبه 19:45
ایران ایر IRA390 مشهد پرواز كرد | سه شنبه 19:50
آتا TBZ5672 مشهد پرواز كرد | سه شنبه 20:30
ایران ایر IRA315 تهران پرواز كرد | سه شنبه 21:40
ایران ایر IRA239 تهران پرواز كرد | سه شنبه 22:00
نفت IRG2622 اهواز آماده پرواز | سه شنبه 22:15
آسمان IRC3759 آبادان دريافت كارت پرواز | تاخیر - 00:15 سه شنبه 22:15
قشم ایر QSM1283 تهران پرواز كرد | سه شنبه 22:40
تابان TBN6206 مشهد دريافت كارت پرواز | تاخیر - 00:50 سه شنبه 23:00
تابان TBN6204 مشهد پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید سه شنبه 23:30
ماهان IRM4530 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 06:00
تابان TBN6230 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 07:00
نفت IRG2622 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 07:15
قشم ایر QSM1281 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 07:15
ماهان IRM4560 تبریز طبق برنامه | چهار شنبه 08:10
ایران ایر IRA221 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 08:15
نفت IRG2518 بهرگان طبق برنامه | چهار شنبه 08:45
ماهان IRM4532 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 09:30
ایران ایر IRA333 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 09:35
کیش ایر KIS7496 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 09:45
تابان TBN6210 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 10:30
زاگرس IZG4108 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 11:30
نفت IRG2519 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 11:50
زاگرس IZG4004 کیش طبق برنامه | چهار شنبه 12:00
کاسپین CPN6941 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 12:45
نفت IRG2634 اهواز باطل شد | چهار شنبه 13:00
ماهان IRM4561 کرمان طبق برنامه | چهار شنبه 13:20
کیش ایر KIS7043 عسلویه طبق برنامه | چهار شنبه 15:00
ایران ایرتور IRB943 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 15:30
تابان TBN6211 قشم طبق برنامه | چهار شنبه 15:30
کاسپین CPN6957 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 15:40
زاگرس IZG4102 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 17:45
ایران ایر IRA346 بندرعباس طبق برنامه | چهار شنبه 17:55
کاسپین CPN6959 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 18:45
کیش ایر KIS7423 کیش طبق برنامه | چهار شنبه 19:00
زاگرس IZG4055 ماهشهر طبق برنامه | چهار شنبه 19:15
تابان TBN6204 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 20:00
زاگرس IZG4066 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 20:30
آسمان IRC3759 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 22:15
ایران ایر IRA315 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 22:25
قشم ایر QSM1283 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 22:40
کیش ایر KIS7023 کیش طبق برنامه | چهار شنبه 23:00
تابان TBN6208 مشهد طبق برنامه | چهار شنبه 23:00
نفت IRG2624 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 23:15
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY893 استانبول پرواز كرد | سه شنبه 02:10
تابان TBN7251 بغداد پرواز كرد | سه شنبه 04:30
اتریشی AUA880 وین پرواز كرد | سه شنبه 06:55
تابان TBN7223 تفلیس پرواز كرد | سه شنبه 08:50
ایران ایر IRA3433 نجف باطل شد | سه شنبه 19:35
فلای دبی FDB262 دبی پرواز كرد | سه شنبه 22:45
ترکیش THY893 استانبول دريافت كارت پرواز | چهار شنبه 02:10
تابان TBN7251 بغداد باطل شد | چهار شنبه 05:00
عراقی IA172 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 14:00
العربیه ABY200 شارجه طبق برنامه | چهار شنبه 14:45
ایران ایر IRA3439 بغداد طبق برنامه | چهار شنبه 17:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY892 استانبول نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 01:15
اتریشی AUA879 وین نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 03:10
تابان TBN7252 بغداد نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 08:00
تابان TBN7224 تفلیس نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 13:15
قشم ایر QSM2228 نجف باطل شد | سه شنبه 16:45
ایران ایر IRA3432 نجف باطل شد | سه شنبه 18:35
فلای دبی FDB261 دبی نشست | پایان دریافت بار سه شنبه 21:45
ترکیش THY892 استانبول طبق برنامه | چهار شنبه 01:15
تابان TBN7252 بغداد باطل شد | چهار شنبه 08:30
عراقی IAW171 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
العربیه ABY209 شارجه طبق برنامه | چهار شنبه 14:05
ایران ایر IRA3438 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 16:00

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای اصفهان

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه اصفهان

فرودگاه اصفهان از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های کشور است که در منطقه صفه اصفهان قرار داشت. این فرودگاه بنابر نیازهای وقت، فرودگاه قدیم در اختیار نیروی هوایی سپاه قرار گرفت و فرودگاه جدید در 10 ناتیکال مایلی شرق اصفهان در منطقه کویری با هدف ارائه خدمات هوایی برنامه‌ای و غیر برنامه‌ای، آموزشی و انجام پروازهای مسافری در سال 1361 تأسیس و رسما به صورت عملیاتی وارد ناوگان هوایی کشور شد. این فرودگاه دارای سیستم‌ها و تجهیزات ناوبری NDB, DME ,LLS DME, DVOR, و رادار اپروچ (SSR-PSR)، خودروهای کف ساب، ماشین‌های برف روب و جاروب جهت ایمنی مناطق پروازی و دو باند به طول 4397 متر و عرض 45 متر و به شماره باندهای L 08 ، R 26 ، R 08 ، L 26 و 13 تاکسی وی و اپرون به مساحت 112464 مترمربع با 10 جایگاه پذیرش جهت انواع هواپیماهای مسافربری موجود و ترمینال پروازهای داخلی به مساحت 13750 مترمربع و ترمینال خارجی با سطح زیر بنای 7300 متر مربع می باشد. از مزیت های این فرودگاه فاصله مناسب آن از اراضی شهری است که بسیاری از مشکلات فرودگاه‌های دیگر کشور را دارا نمی‌باشد که از مهمترین آنها عدم ایجاد آلودگی صوتی برای ساکنین شهر اصفهان است. همچنین این شهر به دلیل موقعیت خاص سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... از جاذبه‌های خاص طبیعی و گردشگری بسیاری برخوردار است که هر سال غیر از مسافرین داخلی و ایرانگردان از بین هموطنان، پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان و طرفداران صنعت توریسم می باشد. نکته قابل توجه، بررسی و دیدار بسیاری از مقامات و مسئولین ارشد کشورهای مختلف است که ضمن سفر به ایران حتما از شهر تاریخی اصفهان بازدید می‌کنند و این امر اهمیت بالای این شهر و لزوم وجود تشکیلاتی زیبا، مجهز و درخور شهر تاریخی اصفهان را یادآوری می‌کند و هدف تمامی مسئولین استانی نیز در زمینه‌های مختلف، جلب رضایت میهمانان داخلی و خارجی به این استان اصفهان است.