سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه اصفهان

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه اصفهان
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
قشم ایر QSM1280 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 06:30
ایران ایر IRA314 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 07:05
نفت IRG2522 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 07:50
کاسپین CPN012 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 08:00
زاگرس IZG4109 مشهد نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:30
کیش ایر KIS7439 بندرعباس نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:45
ماهان IRM4555 خارک نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 10:10
زاگرس IZG4005 کیش نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 10:45
ایران ایر IRA332 اهواز نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 10:55
کاسپین CPN6958 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 12:30
ماهان IRM4566 عسلویه طبق برنامه | یکشنبه 12:50
ایران ایرتور IRB942 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 14:30
نفت IRG2523 سیری طبق برنامه | یکشنبه 15:00
تابان TBN6207 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 15:20
تابان TBN6203 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 16:30
ایران ایر IRA236 تهران طبق برنامه | یکشنبه 16:30
زاگرس IZG4103 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 17:15
کاسپین CPN6904 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 18:15
تابان TBN6212 قشم طبق برنامه | یکشنبه 19:00
ایران ایر IRA3344 تهران باطل شد | یکشنبه 19:05
کیش ایر KIS7422 کیش طبق برنامه | یکشنبه 19:15
زاگرس IZG4067 تهران طبق برنامه | یکشنبه 19:45
آسمان IRC3747 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 21:35
قشم ایر QSM1282 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:55
ایران ایر IRA238 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:00
آسمان IRC3760 آبادان طبق برنامه | یکشنبه 22:45
ماهان IRM4531 تهران طبق برنامه | یکشنبه 23:20
اتریشی AUA880 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 05:15
قشم ایر QSM1280 تهران طبق برنامه | دو شنبه 06:30
ایران ایر IRA252 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:10
ماهان IRM4560 کرمان طبق برنامه | دو شنبه 07:10
کاسپین CPN6974 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 08:30
ماهان IRM4533 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:40
کاسپین CPN012 تهران طبق برنامه | دو شنبه 09:00
کاسپین CPN6926 عسلویه طبق برنامه | دو شنبه 10:30
زاگرس IZG4109 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 10:30
زاگرس IZG4005 کیش طبق برنامه | دو شنبه 10:45
معراج MRJ2863 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 11:00
نفت IRG2533 خارک طبق برنامه | دو شنبه 11:25
ماهان IRM4561 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 12:20
کیش ایر KIS7422 کیش طبق برنامه | دو شنبه 12:30
کاسپین CPN6904 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 13:00
تابان TBN6209 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 15:20
ایران ایر IRA254 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:40
زاگرس IZG4103 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 17:15
کاسپین CPN6958 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 17:20
ایران ایر IRA224 بوشهر طبق برنامه | دو شنبه 18:50
قشم ایر QSM1205 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 18:50
تابان TBN6207 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 19:20
زاگرس IZG4067 تهران طبق برنامه | دو شنبه 19:45
ایران ایر IRA238 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:05
آسمان IRC3760 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 21:45
قشم ایر QSM1282 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:55
ماهان IRM4531 تهران طبق برنامه | دو شنبه 23:20
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ماهان IRM4530 تهران پرواز كرد | یکشنبه 06:00
قشم ایر QSM1281 تهران پرواز كرد | یکشنبه 07:15
ایران ایر IRA333 اهواز پرواز كرد | یکشنبه 07:40
نفت IRG2522 سیری پرواز كرد | یکشنبه 08:25
کاسپین CPN6959 مشهد پرواز كرد | یکشنبه 09:00
کیش ایر KIS7440 بندرعباس پرواز كرد | یکشنبه 10:30
زاگرس IZG4108 مشهد پرواز كرد | یکشنبه 10:30
ماهان IRM4554 خارک پرواز كرد | یکشنبه 11:00
ایران ایر IRA315 تهران در حال سوار شدن | یکشنبه 11:30
زاگرس IZG4004 کیش دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی یکشنبه 12:00
کاسپین CPN013 تهران طبق برنامه | یکشنبه 13:30
ماهان IRM4567 عسلویه طبق برنامه | یکشنبه 13:50
ایران ایرتور IRB943 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 15:30
نفت IRG2523 تهران طبق برنامه | یکشنبه 15:30
تابان TBN6211 قشم طبق برنامه | یکشنبه 15:30
تابان TBN6208 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 16:30
ایران ایر IRA237 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:15
تابان TBN6204 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 17:30
زاگرس IZG4102 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 18:15
کاسپین CPN6905 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 19:15
ایران ایر IRA3346 بندرعباس/شیراز باطل شد | یکشنبه 19:40
کیش ایر KIS7423 کیش طبق برنامه | یکشنبه 20:15
زاگرس IZG4066 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:30
آسمان IRC3746 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 22:10
ایران ایر IRA239 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:35
قشم ایر QSM1283 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:40
آسمان IRC3759 آبادان طبق برنامه | یکشنبه 23:15
اتریشی AUA879 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 02:40
ماهان IRM4530 تهران طبق برنامه | دو شنبه 06:00
قشم ایر QSM1281 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:40
ماهان IRM4560 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 08:10
کاسپین CPN6905 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 09:30
ماهان IRM4532 تهران طبق برنامه | دو شنبه 09:30
کاسپین CPN6959 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 09:50
زاگرس IZG4108 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 11:30
کاسپین CPN6927 عسلویه طبق برنامه | دو شنبه 11:30
زاگرس IZG4004 کیش طبق برنامه | دو شنبه 12:00
معراج MRJ2862 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 12:00
نفت IRG2532 خارک طبق برنامه | دو شنبه 12:05
ایران ایر IRA253 تهران طبق برنامه | دو شنبه 13:05
ایران ایر IRA255 تهران طبق برنامه | دو شنبه 13:05
ماهان IRM4561 کرمان طبق برنامه | دو شنبه 13:20
کیش ایر KIS7423 کیش طبق برنامه | دو شنبه 13:30
کاسپین CPN6975 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 14:00
تابان TBN6208 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 15:30
تابان TBN6210 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 16:30
کاسپین CPN013 تهران طبق برنامه | دو شنبه 18:15
زاگرس IZG4102 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 18:15
قشم ایر QSM1204 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 19:30
ایران ایر IRA225 بوشهر طبق برنامه | دو شنبه 19:35
زاگرس IZG4066 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:30
تابان TBN6204 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 20:30
ایران ایر IRA239 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:40
آسمان IRC3759 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 22:15
قشم ایر QSM1283 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:40
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY893 استانبول پرواز كرد | یکشنبه 01:15
تابان TBN7255 نجف پرواز كرد | یکشنبه 06:00
تابان TBN7253 نجف باطل شد | یکشنبه 11:00
العربیه ABY200 شارجه طبق برنامه | یکشنبه 13:45
عراقی IAW172 نجف طبق برنامه | یکشنبه 14:00
عراقی IAW1172 بغداد طبق برنامه | یکشنبه 18:45
ترکیش THY893 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 01:15
اتریشی AUA880 وین طبق برنامه | دو شنبه 05:55
تابان TBN7255 نجف طبق برنامه | دو شنبه 06:00
ایران ایر IRA667 کویت طبق برنامه | دو شنبه 08:15
ایران ایر IRA680 دبی طبق برنامه | دو شنبه 17:35
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY892 استانبول نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 00:15
تابان TBN7256 نجف نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:30
عراقی IAW171 نجف طبق برنامه | یکشنبه 13:00
العربیه ABY209 شارجه طبق برنامه | یکشنبه 13:05
تابان TBN7254 نجف باطل شد | یکشنبه 14:30
عراقی IAW1171 نجف طبق برنامه | یکشنبه 17:45
ترکیش THY892 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 00:15
اتریشی AUA879 وین طبق برنامه | دو شنبه 02:10
تابان TBN7256 نجف طبق برنامه | دو شنبه 09:30
ایران ایر IRA666 کویت طبق برنامه | دو شنبه 12:15
ایران ایر IRA681 دبی طبق برنامه | دو شنبه 12:15
ایران ایر IRA3444 نجف باطل شد | دو شنبه 13:30

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای اصفهان

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه اصفهان

فرودگاه اصفهان از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های کشور است که در منطقه صفه اصفهان قرار داشت. این فرودگاه بنابر نیازهای وقت، فرودگاه قدیم در اختیار نیروی هوایی سپاه قرار گرفت و فرودگاه جدید در 10 ناتیکال مایلی شرق اصفهان در منطقه کویری با هدف ارائه خدمات هوایی برنامه‌ای و غیر برنامه‌ای، آموزشی و انجام پروازهای مسافری در سال 1361 تأسیس و رسما به صورت عملیاتی وارد ناوگان هوایی کشور شد. این فرودگاه دارای سیستم‌ها و تجهیزات ناوبری NDB, DME ,LLS DME, DVOR, و رادار اپروچ (SSR-PSR)، خودروهای کف ساب، ماشین‌های برف روب و جاروب جهت ایمنی مناطق پروازی و دو باند به طول 4397 متر و عرض 45 متر و به شماره باندهای L 08 ، R 26 ، R 08 ، L 26 و 13 تاکسی وی و اپرون به مساحت 112464 مترمربع با 10 جایگاه پذیرش جهت انواع هواپیماهای مسافربری موجود و ترمینال پروازهای داخلی به مساحت 13750 مترمربع و ترمینال خارجی با سطح زیر بنای 7300 متر مربع می باشد. از مزیت های این فرودگاه فاصله مناسب آن از اراضی شهری است که بسیاری از مشکلات فرودگاه‌های دیگر کشور را دارا نمی‌باشد که از مهمترین آنها عدم ایجاد آلودگی صوتی برای ساکنین شهر اصفهان است. همچنین این شهر به دلیل موقعیت خاص سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... از جاذبه‌های خاص طبیعی و گردشگری بسیاری برخوردار است که هر سال غیر از مسافرین داخلی و ایرانگردان از بین هموطنان، پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان و طرفداران صنعت توریسم می باشد. نکته قابل توجه، بررسی و دیدار بسیاری از مقامات و مسئولین ارشد کشورهای مختلف است که ضمن سفر به ایران حتما از شهر تاریخی اصفهان بازدید می‌کنند و این امر اهمیت بالای این شهر و لزوم وجود تشکیلاتی زیبا، مجهز و درخور شهر تاریخی اصفهان را یادآوری می‌کند و هدف تمامی مسئولین استانی نیز در زمینه‌های مختلف، جلب رضایت میهمانان داخلی و خارجی به این استان اصفهان است.