سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه اصفهان

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه اصفهان
ایرلاین مبداء وضعیت زمان واقعی زمان برنامه
ایران ایر
IRA3337
اهواز نشست | پایان دریافت بار 03:45:00
جمعه
03:00
قشم ایر
QSM1280
تهران نشست | پایان دریافت بار 06:50:00
جمعه
06:30
ماهان
IRM4560
کرمان نشست | پایان دریافت بار 07:55:00
جمعه
08:10
آتا
TBZ5702
تهران باطل شد |
جمعه
09:10
ایران ایر
IRA332
اهواز نشست | پایان دریافت بار 10:25:00
جمعه
10:00
زاگرس
IZG4109
مشهد نشست | پایان دریافت بار 10:30:00
جمعه
10:30
زاگرس
IZG4005
کیش نشست | پایان دریافت بار 10:40:00
جمعه
10:45
کاسپین
CPN6958
مشهد نشست | پایان دریافت بار 11:00:00
جمعه
11:00
کاسپین
CPN6974
اهواز نشست | پایان دریافت بار 10:50:00
جمعه
11:10
کیش ایر
KIS7022
کیش نشست | پایان دریافت بار 11:10:00
جمعه
11:15
آتا
TBZ5704
مشهد نشست | پایان دریافت بار 13:00:00
جمعه
12:45
ایران ایر
IRA377
زاهدان/کرمان نشست | پایان دریافت بار 12:20:00
جمعه
12:45
ماهان
IRM4561
تبریز نشست | پایان دریافت بار 13:10:00
جمعه
13:20
کاسپین
CPN6904
مشهد نشست | پایان دریافت بار 13:35:00
جمعه
13:45
کیش ایر
KIS7197
تهران نشست | پایان دریافت بار 14:00:00
جمعه
13:45
کیش ایر
KIS7147
مشهد نشست | پایان دریافت بار 16:25:00
جمعه
16:15
ایران ایرتور
IRB942
مشهد نشست | پایان دریافت بار 16:30:00
جمعه
16:30
ایران ایر
IRA3312
تهران نشست | پایان دریافت بار 16:20:00
جمعه
16:35
تابان
TBN6207
مشهد نشست | پایان دریافت بار 17:20:00
جمعه
16:50
ایران ایر
IRA376
تهران نشست | پایان دریافت بار 16:45:00
جمعه
16:55
زاگرس
IZG4103
مشهد نشست | پایان دریافت بار 17:40:00
جمعه
17:15
تابان
TBN6279
کیش نشست | پایان دریافت بار 18:05:00
جمعه
18:00
زاگرس
IZG4054
ماهشهر نشست | پایان دریافت بار 18:25:00
جمعه
18:15
آتا
TBZ5700
تهران باطل شد |
جمعه
18:25
قشم ایر
QSM1261
قشم باطل شد |
جمعه
19:15
آسمان
IRC3758
آبادان نشست | پایان دریافت بار 18:40:00
جمعه
19:15
ایران ایر
IRA471
شیراز نشست | پایان دریافت بار 19:20:00
جمعه
19:15
زاگرس
IZG4067
تهران نشست | پایان دریافت بار 20:05:00
جمعه
19:30
آتا
TBZ5671
مشهد نشست | پایان دریافت بار 20:20:00
جمعه
20:20
ایران ایر
IRA3316
آبادان نشست | پایان دریافت بار 20:35:00
جمعه
20:55
ایران ایر
IRA391
مشهد نشست | پایان دریافت بار 20:50:00
جمعه
21:05
کاسپین
CPN6940
تهران نشست | دریافت بار از نقاله 22:10:00
جمعه
21:50
نفت
IRG2623
اهواز تاخیر - 23:15 |
جمعه
22:15
تابان
TBN6209
مشهد اعلام ورود | 23:30:00
جمعه
23:20
ماهان
IRM4531
تهران اعلام ورود | 23:10:00
جمعه
23:20
قشم ایر
QSM1280
تهران باطل شد |
شنبه
06:30
کاسپین
CPN012
تهران باطل شد |
شنبه
06:45
ساها
IRZ174
تهران باطل شد |
شنبه
07:40
ساها
IRZ174
تهران طبق برنامه |
شنبه
07:40
نفت
IRG2623
اهواز طبق برنامه |
شنبه
08:00
ماهان
IRM4560
کرمان طبق برنامه |
شنبه
08:10
ایران ایر
IRA252
تهران طبق برنامه |
شنبه
08:20
کاسپین
CPN6974
اهواز طبق برنامه |
شنبه
08:30
ماهان
IRM4533
تهران طبق برنامه |
شنبه
08:40
آتا
TBZ5702
تهران باطل شد |
شنبه
09:10
زاگرس
IZG4109
مشهد طبق برنامه |
شنبه
10:30
زاگرس
IZG4005
کیش طبق برنامه |
شنبه
10:45
ایران ایر
IRA3379
شیراز طبق برنامه |
شنبه
11:15
نفت
IRG2526
لاوان/شیراز طبق برنامه |
شنبه
11:55
آتا
TBZ5704
مشهد طبق برنامه |
شنبه
12:35
ایران ایر
IRA347
بندرعباس طبق برنامه |
شنبه
12:45
ماهان
IRM4561
تبریز طبق برنامه |
شنبه
13:20
کاسپین
CPN6958
مشهد طبق برنامه |
شنبه
13:55
ایران ایرتور
IRB942
مشهد طبق برنامه |
شنبه
14:00
کاسپین
CPN6926
عسلویه طبق برنامه |
شنبه
14:00
نفت
IRG2501
لاوان طبق برنامه |
شنبه
15:00
کیش ایر
KIS7022
کیش طبق برنامه |
شنبه
16:30
زاگرس
IZG4103
مشهد طبق برنامه |
شنبه
17:15
تابان
TBN6233
تهران باطل شد |
شنبه
17:15
کاسپین
CPN6956
مشهد طبق برنامه |
شنبه
18:05
آتا
TBZ5700
تهران باطل شد |
شنبه
18:40
قشم ایر
QSM1205
مشهد طبق برنامه |
شنبه
19:10
تابان
TBN6207
مشهد باطل شد |
شنبه
19:20
کاسپین
CPN6940
تهران باطل شد |
شنبه
19:40
آسمان
IRC3872
اهواز باطل شد |
شنبه
20:05
تابان
TBN6205
مشهد طبق برنامه |
شنبه
20:50
آسمان
IRC3758
آبادان طبق برنامه |
شنبه
21:15
کیش ایر
KIS7147
مشهد طبق برنامه |
شنبه
21:30
ماهان
IRM4531
تهران طبق برنامه |
شنبه
23:20
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایران ایر IRA3301 تهران پرواز كرد | جمعه 03:35
قشم ایر QSM1281 تهران پرواز كرد | جمعه 07:15
ماهان IRM4560 تبریز پرواز كرد | جمعه 09:10
ایران ایر IRA390 مشهد پرواز كرد | جمعه 10:45
زاگرس IZG4108 مشهد پرواز كرد | جمعه 11:30
کاسپین CPN6959 مشهد پرواز كرد | جمعه 12:00
زاگرس IZG4004 کیش پرواز كرد | جمعه 12:00
کاسپین CPN6975 اهواز پرواز كرد | جمعه 12:10
کیش ایر KIS7146 مشهد پرواز كرد | جمعه 12:15
ایران ایر IRA377 تهران پرواز كرد | جمعه 13:20
آتا TBZ5705 مشهد پرواز كرد | جمعه 13:35
ماهان IRM4561 کرمان پرواز كرد | جمعه 14:20
تابان TBN6280 کیش پرواز كرد | جمعه 14:40
کاسپین CPN6905 مشهد پرواز كرد | جمعه 14:45
کیش ایر KIS7196 تهران پرواز كرد | جمعه 14:45
آتا TBZ5703 تهران باطل شد | جمعه 15:10
ایران ایر IRA3317 آبادان پرواز كرد | جمعه 17:10
کیش ایر KIS7023 کیش پرواز كرد | جمعه 17:15
ایران ایرتور IRB943 مشهد پرواز كرد | جمعه 17:30
ایران ایر IRA376 کرمان/زاهدان پرواز كرد | جمعه 17:30
تابان TBN6208 مشهد پرواز كرد | جمعه 18:00
زاگرس IZG4102 مشهد پرواز كرد | جمعه 18:15
زاگرس IZG4055 ماهشهر پرواز كرد | جمعه 19:15
آتا TBZ5701 تهران باطل شد | جمعه 19:20
تابان TBN6210 مشهد پرواز كرد | جمعه 19:30
آسمان IRC3759 آبادان پرواز كرد | جمعه 19:45
ایران ایر IRA420 کیش پرواز كرد | جمعه 19:55
زاگرس IZG4066 تهران پرواز كرد | جمعه 20:30
قشم ایر QSM1260 قشم باطل شد | جمعه 20:35
آتا TBZ5672 مشهد پرواز كرد | جمعه 21:20
ایران ایر IRA3313 تهران پرواز كرد | جمعه 21:30
ایران ایر IRA333 اهواز پرواز كرد | جمعه 21:50
کاسپین CPN6941 تهران در حال سوار شدن | جمعه 22:35
نفت IRG2622 اهواز تاخیر - 23:45 | جمعه 22:45
ماهان IRM4530 تهران طبق برنامه | شنبه 05:30
قشم ایر QSM1281 تهران باطل شد | شنبه 07:15
نفت IRG2500 لاوان طبق برنامه | شنبه 08:30
ساها IRZ175 تهران باطل شد | شنبه 08:40
ایران ایر IRA346 بندرعباس طبق برنامه | شنبه 09:05
ماهان IRM4560 تبریز طبق برنامه | شنبه 09:10
ماهان IRM4532 تهران طبق برنامه | شنبه 09:30
کاسپین CPN6975 اهواز طبق برنامه | شنبه 09:35
زاگرس IZG4108 مشهد طبق برنامه | شنبه 11:30
ایران ایر IRA3317 آبادان طبق برنامه | شنبه 11:50
کاسپین CPN013 تهران باطل شد | شنبه 12:00
زاگرس IZG4004 کیش طبق برنامه | شنبه 12:00
آتا TBZ5705 مشهد طبق برنامه | شنبه 13:25
ایران ایر IRA253 تهران طبق برنامه | شنبه 13:30
ماهان IRM4561 کرمان طبق برنامه | شنبه 14:20
کاسپین CPN6959 مشهد طبق برنامه | شنبه 14:35
ایران ایرتور IRB943 مشهد طبق برنامه | شنبه 15:00
کاسپین CPN6927 عسلویه طبق برنامه | شنبه 15:00
آتا TBZ5703 تهران باطل شد | شنبه 15:10
نفت IRG2626 اهواز طبق برنامه | شنبه 15:30
نفت IRG2622 اهواز طبق برنامه | شنبه 15:30
تابان TBN6208 مشهد باطل شد | شنبه 15:30
کیش ایر KIS7146 مشهد طبق برنامه | شنبه 17:30
تابان TBN6230 تهران باطل شد | شنبه 18:15
زاگرس IZG4102 مشهد طبق برنامه | شنبه 18:15
کاسپین CPN6957 مشهد طبق برنامه | شنبه 19:05
آتا TBZ5701 تهران باطل شد | شنبه 19:20
قشم ایر QSM1204 مشهد طبق برنامه | شنبه 19:50
آسمان IRC3873 اهواز باطل شد | شنبه 20:35
کاسپین CPN6941 تهران باطل شد | شنبه 20:40
آسمان IRC3759 آبادان طبق برنامه | شنبه 21:45
تابان TBN6206 مشهد طبق برنامه | شنبه 22:00
کیش ایر KIS7023 کیش طبق برنامه | شنبه 22:30
ایران ایر IRA337 تهران طبق برنامه | شنبه 22:55
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY893 استانبول پرواز كرد | جمعه 03:25
تابان TBN7255 نجف پرواز كرد | جمعه 05:15
آتا TBZ6643 بغداد پرواز كرد | جمعه 13:00
العربیه ABY200 شارجه آماده پرواز | جمعه 14:35
زاگرس IZG3007 نجف باطل شد | جمعه 15:30
تابان TBN7253 نجف باطل شد | جمعه 18:00
ترکیش THY893 استانبول طبق برنامه | شنبه 03:25
تابان TBN7255 نجف طبق برنامه | شنبه 05:15
اتریشی AUA879 وین طبق برنامه | شنبه 06:35
آتا TBZ6643 نجف طبق برنامه | شنبه 13:00
امارات UAE262 دبی طبق برنامه | شنبه 20:50
فلای دبی FDB262 دبی طبق برنامه | شنبه 20:50
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY892 استانبول نشست | پایان دریافت بار جمعه 02:30
تابان TBN7256 نجف نشست | پایان دریافت بار جمعه 08:45
آتا TBZ6644 نجف نشست | پایان دریافت بار جمعه 11:45
العربیه ABY209 شارجه نشست | پایان دریافت بار جمعه 13:55
زاگرس IZG3006 نجف باطل شد | جمعه 14:30
تابان TBN7254 نجف باطل شد | جمعه 21:30
ترکیش THY892 استانبول طبق برنامه | شنبه 02:30
اتریشی AUA879 وین طبق برنامه | شنبه 05:45
تابان TBN7256 نجف طبق برنامه | شنبه 08:45
آتا TBZ6644 نجف طبق برنامه | شنبه 11:45
امارات UAE261 دبی طبق برنامه | شنبه 19:50
فلای دبی FDB261 دبی طبق برنامه | شنبه 19:50
ایران ایر IRA666 کویت طبق برنامه | شنبه 22:10

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای فرودگاه اصفهان

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه اصفهان

فرودگاه اصفهان از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های کشور است که در منطقه صفه اصفهان قرار داشت. این فرودگاه بنابر نیازهای وقت، فرودگاه قدیم در اختیار نیروی هوایی سپاه قرار گرفت و فرودگاه جدید در 10 ناتیکال مایلی شرق اصفهان در منطقه کویری با هدف ارائه خدمات هوایی برنامه‌ای و غیر برنامه‌ای، آموزشی و انجام پروازهای مسافری در سال 1361 تأسیس و رسما به صورت عملیاتی وارد ناوگان هوایی کشور شد. این فرودگاه دارای سیستم‌ها و تجهیزات ناوبری NDB, DME ,LLS DME, DVOR, و رادار اپروچ (SSR-PSR)، خودروهای کف ساب، ماشین‌های برف روب و جاروب جهت ایمنی مناطق پروازی و دو باند به طول 4397 متر و عرض 45 متر و به شماره باندهای L 08 ، R 26 ، R 08 ، L 26 و 13 تاکسی وی و اپرون به مساحت 112464 مترمربع با 10 جایگاه پذیرش جهت انواع هواپیماهای مسافربری موجود و ترمینال پروازهای داخلی به مساحت 13750 مترمربع و ترمینال خارجی با سطح زیر بنای 7300 متر مربع می باشد. از مزیت های این فرودگاه فاصله مناسب آن از اراضی شهری است که بسیاری از مشکلات فرودگاه‌های دیگر کشور را دارا نمی‌باشد که از مهمترین آنها عدم ایجاد آلودگی صوتی برای ساکنین شهر اصفهان است. همچنین این شهر به دلیل موقعیت خاص سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... از جاذبه‌های خاص طبیعی و گردشگری بسیاری برخوردار است که هر سال غیر از مسافرین داخلی و ایرانگردان از بین هموطنان، پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان و طرفداران صنعت توریسم می باشد. نکته قابل توجه، بررسی و دیدار بسیاری از مقامات و مسئولین ارشد کشورهای مختلف است که ضمن سفر به ایران حتما از شهر تاریخی اصفهان بازدید می‌کنند و این امر اهمیت بالای این شهر و لزوم وجود تشکیلاتی زیبا، مجهز و درخور شهر تاریخی اصفهان را یادآوری می‌کند و هدف تمامی مسئولین استانی نیز در زمینه‌های مختلف، جلب رضایت میهمانان داخلی و خارجی به این استان اصفهان است.