سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه مشهد

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مشهد
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
آتا TBZ5640 اهواز نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 00:30
زاگرس IZG4112 اهواز نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 01:00
ایران ايرتور IRB909 کرمانشاه نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 01:00
زاگرس IZG4057 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 01:10
آتا TBZ5626 اهواز باطل شد | یکشنبه 01:15
ماهان IRM1031 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 07:25
آتا TBZ5609 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 07:55
آسمان IRC600 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 08:00
ساها IRZ162 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 08:30
معراج MRJ2802 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:15
کاسپین CPN6919 شیراز نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:20
آتا TBZ5686 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:30
آتا TBZ5611 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:40
ایران ايرتور IRB964 تهران تاخیر | یکشنبه 10:00
کاسپین CPN6959 اصفهان نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 10:15
ایران ایر IRA464 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 10:20
آسمان IRC852 زاهدان نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 10:25
کاسپین CPN026 تهران نشست | یکشنبه 10:50
تابان TBN6222 تهران نشست | یکشنبه 11:15
تابان TBN6328 تهران اعلام ورود | یکشنبه 11:45
کیش KIS7487 رشت اعلام ورود | یکشنبه 11:45
ایران ايرتور IRB901 تبریز اعلام ورود | یکشنبه 11:45
قشم QSM1250 تهران اعلام ورود | یکشنبه 11:55
ایران ايرتور IRB945 بندرعباس اعلام ورود | یکشنبه 12:00
ایران ايرتور IRB8053 اهواز اعلام ورود | یکشنبه 12:00
آتا TBZ5615 تبریز تاخیر | یکشنبه 12:00
کاسپین CPN022 تهران اعلام ورود | یکشنبه 12:00
زاگرس IZG4108 اصفهان اعلام ورود | یکشنبه 12:00
کیش KIS7570 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 12:15
ماهان IRM1059 کرمان طبق برنامه | یکشنبه 12:15
تابان TBN6216 اهواز باطل شد | یکشنبه 12:30
آتا TBZ5690 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 12:50
آسمان IRC3901 ایلام طبق برنامه | یکشنبه 13:20
آسمان IRC3857 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 13:40
ساها IRZ169 اردبیل طبق برنامه | یکشنبه 13:45
سپهران SHI4310 تهران طبق برنامه | یکشنبه 14:45
آسمان IRC602 تهران طبق برنامه | یکشنبه 14:45
زاگرس IZG4106 کیش طبق برنامه | یکشنبه 15:00
ایران ايرتور IRB991 یزد طبق برنامه | یکشنبه 15:00
ماهان IRM1035 تهران طبق برنامه | یکشنبه 15:00
کاسپین CPN6980 تهران طبق برنامه | یکشنبه 15:25
آتا TBZ5617 تبریز طبق برنامه | یکشنبه 15:30
کاسپین CPN040 تهران طبق برنامه | یکشنبه 15:45
زاگرس IZG4128 آبادان طبق برنامه | یکشنبه 16:00
کاسپین CPN6923 ساری طبق برنامه | یکشنبه 16:00
کاسپین CPN6939 آبادان طبق برنامه | یکشنبه 16:05
قشم QSM1202 تهران طبق برنامه | یکشنبه 16:10
آتا TBZ5638 ساری طبق برنامه | یکشنبه 16:30
آتا TBZ5629 تهران باطل شد | یکشنبه 16:35
ایران ايرتور IRB943 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 17:00
آسمان IRC605 نوشهر طبق برنامه | یکشنبه 17:05
زاگرس IZG4075 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:25
ایران ايرتور IRB8062 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:30
تابان TBN6208 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 17:50
ایران ايرتور IRB905 رشت طبق برنامه | یکشنبه 18:00
تابان TBN6324 تهران طبق برنامه | یکشنبه 18:00
ایران ایر IRA452 رشت طبق برنامه | یکشنبه 18:00
ماهان IRM1045 کیش طبق برنامه | یکشنبه 18:00
ماهان IRM1015 عسلویه طبق برنامه | یکشنبه 18:10
کیش KIS7483 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 18:15
آسمان IRC636 گرگان طبق برنامه | یکشنبه 18:25
آسمان IRC3928 چابهار طبق برنامه | یکشنبه 18:50
قشم QSM1263 قشم طبق برنامه | یکشنبه 19:00
زاگرس IZG4124 بوشهر طبق برنامه | یکشنبه 19:00
کیش KIS7072 کیش طبق برنامه | یکشنبه 19:00
تابان TBN6204 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 19:00
آسمان IRC619 یزد طبق برنامه | یکشنبه 19:15
آسمان IRC3737 آبادان طبق برنامه | یکشنبه 19:25
زاگرس IZG4102 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 19:30
زاگرس IZG4110 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 19:30
کاسپین CPN6952 یزد طبق برنامه | یکشنبه 19:45
کیش KIS7448 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 20:15
کاسپین CPN6905 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 20:30
زاگرس IZG4073 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:45
کاسپین CPN028 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:50
قشم QSM1206 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 21:05
ماهان IRM1037 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:20
آتا TBZ5658 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 21:30
ایران ایر IRA468 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:35
اترک ATR1919 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:55
تابان TBN6224 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:10
تابان TBN6342 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:30
آتا TBZ5694 آبادان طبق برنامه | یکشنبه 23:55
زاگرس IZG4027 تهران طبق برنامه | یکشنبه 23:59
آتا TBZ5640 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 00:30
تابان TBN6214 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 00:30
ایران ايرتور IRB953 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 01:00
ایران ايرتور IRB960 تهران طبق برنامه | دو شنبه 01:00
آتا TBZ5626 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 01:30
ماهان IRM1031 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:25
آتا TBZ5609 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:55
آسمان IRC600 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:00
معراج MRJ2800 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:30
ساها IRZ162 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:40
کاسپین CPN6919 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 09:30
آتا TBZ5686 تهران طبق برنامه | دو شنبه 09:30
آتا TBZ5611 تهران طبق برنامه | دو شنبه 09:40
سپهران SHI4310 تهران طبق برنامه | دو شنبه 09:50
زاگرس IZG4091 تهران طبق برنامه | دو شنبه 10:25
قشم QSM1200 تهران طبق برنامه | دو شنبه 10:30
کیش KIS7069 تهران طبق برنامه | دو شنبه 10:30
زاگرس IZG4093 تهران طبق برنامه | دو شنبه 10:45
کاسپین CPN6905 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 10:45
کاسپین CPN6952 یزد طبق برنامه | دو شنبه 11:00
کاسپین CPN6959 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 11:10
زاگرس IZG4041 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:15
ایران ايرتور IRB8060 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:20
کاسپین CPN026 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:25
ایران ايرتور IRB8053 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 11:30
کیش KIS7469 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:30
ایران ايرتور IRB901 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 11:30
کیش KIS7507 کرمانشاه طبق برنامه | دو شنبه 11:35
آسمان IRC852 زاهدان طبق برنامه | دو شنبه 11:40
تابان TBN6328 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:45
کاسپین CPN022 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:45
آتا TBZ5615 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 12:00
آسمان IRC605 نوشهر طبق برنامه | دو شنبه 12:00
تابان TBN6216 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 12:30
تابان TBN6202 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 12:30
زاگرس IZG4031 تهران طبق برنامه | دو شنبه 12:30
آتا TBZ5690 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 12:50
زاگرس IZG4108 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 13:00
ایران ايرتور IRB964 تهران طبق برنامه | دو شنبه 13:20
معراج MRJ2862 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 13:30
آسمان IRC828 رامسر طبق برنامه | دو شنبه 13:45
ماهان IRM1045 کیش طبق برنامه | دو شنبه 14:00
آسمان IRC836 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 14:10
سپهران SHI4319 تهران طبق برنامه | دو شنبه 14:20
ساها IRZ167 ارومیه طبق برنامه | دو شنبه 14:20
کیش KIS7488 ساری طبق برنامه | دو شنبه 14:45
زاگرس IZG4128 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 15:00
کاسپین CPN6923 ساری طبق برنامه | دو شنبه 15:00
ماهان IRM1035 تهران طبق برنامه | دو شنبه 15:00
زاگرس IZG4130 کرمان طبق برنامه | دو شنبه 15:30
آتا TBZ5617 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 15:30
آتا TBZ5629 تهران طبق برنامه | دو شنبه 15:55
قشم QSM1250 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:05
زاگرس IZG4045 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:15
ایران ایر IRA466 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:20
کاسپین CPN040 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:25
ایران ايرتور IRB991 یزد طبق برنامه | دو شنبه 16:30
آتا TBZ5638 ساری طبق برنامه | دو شنبه 16:30
کاسپین CPN6945 کیش طبق برنامه | دو شنبه 16:40
قشم QSM1202 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:45
کاسپین CPN6913 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 16:45
تابان TBN6208 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 16:50
کیش KIS7072 کیش طبق برنامه | دو شنبه 17:00
ایران ايرتور IRB905 رشت طبق برنامه | دو شنبه 17:05
کاسپین CPN024 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:20
زاگرس IZG4075 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:25
تابان TBN6210 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 17:50
تابان TBN6254 تهران طبق برنامه | دو شنبه 18:10
ایران ايرتور IRB951 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 18:15
کیش KIS7570 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 18:15
آسمان IRC619 یزد طبق برنامه | دو شنبه 18:25
زاگرس IZG4124 بوشهر طبق برنامه | دو شنبه 19:00
زاگرس IZG4102 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 19:30
زاگرس IZG4110 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 19:30
کیش KIS7448 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 20:15
ماهان IRM1059 کرمان طبق برنامه | دو شنبه 20:30
ایران ایر IRA468 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:35
ایران ایر IRA226 ساری طبق برنامه | دو شنبه 20:45
زاگرس IZG4073 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:50
قشم QSM1204 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 21:00
آسمان IRC602 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:15
کاسپین CPN6963 رشت طبق برنامه | دو شنبه 21:30
آتا TBZ5658 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 21:30
تابان TBN6204 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 21:50
کاسپین CPN028 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:00
تابان TBN6224 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:10
تابان TBN6342 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:20
کاسپین CPN6909 کرمانشاه طبق برنامه | دو شنبه 22:35
ایران ايرتور IRB8062 تهران طبق برنامه | دو شنبه 23:15
ماهان IRM1047 بندرعباس طبق برنامه | دو شنبه 23:15
ایران ايرتور IRB8091 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 23:45
تابان TBN6214 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 23:55
آتا TBZ5694 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 23:59
زاگرس IZG4027 تهران طبق برنامه | دو شنبه 23:59
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
آتا TBZ5641 اهواز پرواز كرد | یکشنبه 01:45
ایران ايرتور IRB961 تهران پرواز كرد | یکشنبه 05:00
آتا TBZ5685 تهران پرواز كرد | یکشنبه 05:45
ایران ايرتور IRB944 بندرعباس پرواز كرد | یکشنبه 07:00
ایران ايرتور IRB8052 اهواز پرواز كرد | یکشنبه 07:00
تابان TBN6221 تهران پرواز كرد | یکشنبه 07:30
تابان TBN6215 اهواز باطل شد | یکشنبه 07:40
تابان TBN6341 تهران پرواز كرد | یکشنبه 08:00
زاگرس IZG4109 اصفهان پرواز كرد | یکشنبه 08:00
ماهان IRM1014 عسلویه پرواز كرد | یکشنبه 08:30
آسمان IRC3902 ایلام پرواز كرد | یکشنبه 08:40
آتا TBZ5689 شیراز پرواز كرد | یکشنبه 08:50
آتا TBZ5610 تهران پرواز كرد | یکشنبه 09:00
ساها IRZ168 اردبیل پرواز كرد | یکشنبه 09:30
زاگرس IZG4107 کیش پرواز كرد | یکشنبه 10:00
کاسپین CPN6918 شیراز پرواز كرد | یکشنبه 10:15
معراج MRJ2803 تهران پرواز كرد | یکشنبه 10:15
آتا TBZ5618 تبریز پرواز كرد | یکشنبه 10:30
زاگرس IZG4129 آبادان پرواز كرد | یکشنبه 11:00
ایران ايرتور IRB990 یزد دريافت كارت پرواز | تاخیر - 11:45 یکشنبه 11:00
ایران ایر IRA465 تهران پرواز كرد | یکشنبه 11:05
کاسپین CPN6958 اصفهان در حال سوار شدن | یکشنبه 11:15
آسمان IRC853 زاهدان در حال سوار شدن | یکشنبه 11:25
کاسپین CPN6938 آبادان پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید یکشنبه 11:40
کیش KIS7486 رشت دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:30
قشم QSM1251 تهران دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:35
تابان TBN6329 تهران دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:45
ماهان IRM1044 کیش دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:45
ایران ايرتور IRB942 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 12:50
آتا TBZ5616 تبریز | تاخیر - 15:30 یکشنبه 13:00
کاسپین CPN6922 ساری طبق برنامه | یکشنبه 13:00
کیش KIS7571 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 13:15
ماهان IRM1058 کرمان طبق برنامه | یکشنبه 13:15
ایران ايرتور IRB8063 تهران طبق برنامه | یکشنبه 13:30
آتا TBZ5637 ساری طبق برنامه | یکشنبه 13:40
آسمان IRC604 نوشهر طبق برنامه | یکشنبه 13:50
ایران ايرتور IRB904 رشت طبق برنامه | یکشنبه 14:00
تابان TBN6207 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 14:00
زاگرس IZG4125 بوشهر طبق برنامه | یکشنبه 14:15
آسمان IRC3929 چابهار طبق برنامه | یکشنبه 14:20
ساها IRZ163 تهران طبق برنامه | یکشنبه 14:45
تابان TBN6223 تهران طبق برنامه | یکشنبه 14:45
زاگرس IZG4111 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 15:00
تابان TBN6203 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 15:30
آسمان IRC618 یزد طبق برنامه | یکشنبه 15:45
سپهران SHI4311 تهران طبق برنامه | یکشنبه 16:00
زاگرس IZG4103 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 16:00
کاسپین CPN6953 یزد طبق برنامه | یکشنبه 16:20
آتا TBZ5612 تهران طبق برنامه | یکشنبه 16:20
آتا TBZ5657 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 16:30
ایران ايرتور IRB965 تهران طبق برنامه | یکشنبه 16:30
کاسپین CPN041 تهران طبق برنامه | یکشنبه 16:45
قشم QSM1207 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 17:00
کاسپین CPN6904 اصفهان طبق برنامه | یکشنبه 17:00
ماهان IRM1034 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:00
زاگرس IZG4072 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:15
کاسپین CPN027 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:20
آتا TBZ5630 تهران باطل شد | یکشنبه 17:30
آسمان IRC601 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:45
ایران ايرتور IRB900 تبریز طبق برنامه | یکشنبه 18:00
زاگرس IZG4074 تهران طبق برنامه | یکشنبه 18:30
ایران ایر IRA341 تبریز طبق برنامه | یکشنبه 18:45
کیش KIS7482 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 18:55
آتا TBZ5693 آبادان طبق برنامه | یکشنبه 19:00
آسمان IRC637 گرگان طبق برنامه | یکشنبه 19:00
ماهان IRM1030 تهران طبق برنامه | یکشنبه 19:10
تابان TBN6325 تهران طبق برنامه | یکشنبه 19:15
آسمان IRC3858 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 19:30
قشم QSM1262 قشم طبق برنامه | یکشنبه 19:45
تابان TBN6213 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 19:45
ایران ايرتور IRB952 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 20:00
کیش KIS7073 کیش طبق برنامه | یکشنبه 20:00
آسمان IRC3736 آبادان طبق برنامه | یکشنبه 20:10
آسمان IRC603 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:15
آتا TBZ5625 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 20:30
زاگرس IZG4026 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:30
کاسپین CPN6981 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:45
کیش KIS7449 شیراز طبق برنامه | یکشنبه 21:00
کاسپین CPN023 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:30
قشم QSM1203 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:50
کاسپین CPN029 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:00
ایران ایر IRA469 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:20
ماهان IRM1036 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:30
اترک ATR1920 تهران طبق برنامه | یکشنبه 23:15
آتا TBZ5641 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 02:00
ایران ايرتور IRB961 تهران طبق برنامه | دو شنبه 05:00
آتا TBZ5685 تهران طبق برنامه | دو شنبه 05:45
زاگرس IZG4090 تهران طبق برنامه | دو شنبه 06:30
ایران ايرتور IRB8052 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 06:50
ایران ايرتور IRB8061 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:20
تابان TBN6201 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 07:30
تابان TBN6215 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 07:40
تابان TBN6341 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:00
آسمان IRC604 نوشهر طبق برنامه | دو شنبه 08:40
ماهان IRM1044 کیش طبق برنامه | دو شنبه 08:45
آتا TBZ5689 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 08:50
آتا TBZ5610 تهران طبق برنامه | دو شنبه 09:00
زاگرس IZG4109 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 09:00
معراج MRJ2863 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 09:30
ساها IRZ166 ارومیه طبق برنامه | دو شنبه 09:40
زاگرس IZG4129 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 10:00
کاسپین CPN6918 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 10:30
آتا TBZ5618 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 10:30
سپهران SHI4311 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:00
قشم QSM1201 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:15
کیش KIS7489 ساری طبق برنامه | دو شنبه 11:15
زاگرس IZG4131 کرمان طبق برنامه | دو شنبه 11:30
کاسپین CPN6904 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 11:45
کاسپین CPN6944 کیش طبق برنامه | دو شنبه 12:00
زاگرس IZG4092 تهران طبق برنامه | دو شنبه 12:00
کاسپین CPN6922 ساری طبق برنامه | دو شنبه 12:10
کیش KIS7468 تهران طبق برنامه | دو شنبه 12:15
ایران ايرتور IRB990 یزد طبق برنامه | دو شنبه 12:20
ایران ايرتور IRB904 رشت طبق برنامه | دو شنبه 12:30
زاگرس IZG4040 تهران طبق برنامه | دو شنبه 12:30
آسمان IRC853 زاهدان طبق برنامه | دو شنبه 12:40
آسمان IRC601 تهران طبق برنامه | دو شنبه 12:40
کاسپین CPN6912 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 12:45
کیش KIS7506 کرمانشاه طبق برنامه | دو شنبه 12:45
آتا TBZ5616 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 13:00
تابان TBN6329 تهران طبق برنامه | دو شنبه 13:15
کاسپین CPN023 تهران طبق برنامه | دو شنبه 13:15
ایران ايرتور IRB950 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 13:30
زاگرس IZG4030 تهران طبق برنامه | دو شنبه 13:45
آتا TBZ5637 ساری طبق برنامه | دو شنبه 13:50
تابان TBN6209 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 14:00
زاگرس IZG4125 بوشهر طبق برنامه | دو شنبه 14:00
آسمان IRC829 رامسر طبق برنامه | دو شنبه 14:25
ایران ايرتور IRB965 تهران طبق برنامه | دو شنبه 14:30
معراج MRJ2801 تهران طبق برنامه | دو شنبه 14:30
تابان TBN6251 تهران طبق برنامه | دو شنبه 14:45
تابان TBN6223 تهران طبق برنامه | دو شنبه 14:45
زاگرس IZG4111 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 15:00
ماهان IRM1030 تهران طبق برنامه | دو شنبه 15:00
آسمان IRC837 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 15:10
ساها IRZ163 تهران طبق برنامه | دو شنبه 15:30
کیش KIS7068 تهران طبق برنامه | دو شنبه 15:30
زاگرس IZG4103 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 15:45
سپهران SHI4318 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:00
کاسپین CPN6958 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 16:00
آتا TBZ5612 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:10
آتا TBZ5657 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 16:30
قشم QSM1251 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:45
زاگرس IZG4072 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:00
ماهان IRM1034 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:00
ایران ایر IRA467 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:05
کاسپین CPN041 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:15
قشم QSM1205 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 17:20
آتا TBZ5630 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:30
زاگرس IZG4044 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:30
کاسپین CPN6962 رشت طبق برنامه | دو شنبه 17:45
کاسپین CPN6953 یزد طبق برنامه | دو شنبه 18:00
تابان TBN6207 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 18:00
ایران ايرتور IRB900 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 18:05
کیش KIS7073 کیش طبق برنامه | دو شنبه 18:15
کاسپین CPN6908 کرمانشاه طبق برنامه | دو شنبه 18:20
زاگرس IZG4074 تهران طبق برنامه | دو شنبه 18:30
ماهان IRM1046 بندرعباس طبق برنامه | دو شنبه 18:30
ایران ايرتور IRB8063 تهران طبق برنامه | دو شنبه 18:45
ایران ايرتور IRB8090 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 19:00
آتا TBZ5693 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 19:00
کیش KIS7571 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 19:00
تابان TBN6213 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 19:15
آسمان IRC618 یزد طبق برنامه | دو شنبه 19:25
زاگرس IZG4113 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 20:00
آتا TBZ5625 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 20:15
زاگرس IZG4026 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:30
کیش KIS7449 شیراز طبق برنامه | دو شنبه 21:00
زاگرس IZG4056 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:00
ایران ایر IRA469 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:15
ایران ایر IRA269 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:20
ماهان IRM1058 کرمان طبق برنامه | دو شنبه 21:30
قشم QSM1203 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:40
آسمان IRC603 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:15
کاسپین CPN027 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:30
تابان TBN6203 اصفهان طبق برنامه | دو شنبه 23:00
کاسپین CPN029 تهران طبق برنامه | دو شنبه 23:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY889 استانبول پرواز كرد | یکشنبه 01:35
العراقيه IAW116 نجف پرواز كرد | یکشنبه 02:00
عمان ایر OMA452 مسقط پرواز كرد | یکشنبه 04:10
هواپيمايي قطر QTR495 دوحه پرواز كرد | یکشنبه 04:20
زاگرس IZG3009 نجف پرواز كرد | یکشنبه 05:00
ماهان IRM1164 بغداد پرواز كرد | یکشنبه 05:00
زاگرس IZG3075 تفلیس پرواز كرد | یکشنبه 05:30
آتا TBZ6633 نجف پرواز كرد | یکشنبه 06:00
تابان TBN7263 نجف باطل شد | یکشنبه 07:30
کام ایر KMF020 هرات پرواز كرد | یکشنبه 09:30
قشم QSM2297 نجف باطل شد | یکشنبه 11:00
العراقيه IAW1182 نجف دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:30
العراقيه IAW118 نجف دريافت كارت پرواز | یکشنبه 13:00
کام ایر KMF024 کابل دريافت كارت پرواز | یکشنبه 13:00
العربیه ABY206 شارجه دريافت كارت پرواز | یکشنبه 13:50
فلای دبی FDB252 دبی طبق برنامه | یکشنبه 14:45
معراج MRJ4801 نجف طبق برنامه | یکشنبه 15:30
قشم QSM2293 نجف طبق برنامه | یکشنبه 16:15
ماهان IRM1168 نجف طبق برنامه | یکشنبه 19:15
العراقيه IAW162 بغداد طبق برنامه | یکشنبه 19:45
ترکیش THY889 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 01:35
العراقيه IAW116 نجف طبق برنامه | دو شنبه 02:00
امارات UAE966 دبی طبق برنامه | دو شنبه 02:25
ماهان IRM1176 بغداد طبق برنامه | دو شنبه 04:00
هواپيمايي قطر QTR495 دوحه طبق برنامه | دو شنبه 04:20
زاگرس IZG3009 نجف طبق برنامه | دو شنبه 05:00
آتا TBZ6633 نجف طبق برنامه | دو شنبه 06:00
تابان TBN7263 نجف طبق برنامه | دو شنبه 07:30
قشم QSM2297 نجف طبق برنامه | دو شنبه 11:00
کویت KAC512 کویت طبق برنامه | دو شنبه 12:30
العراقيه IAW118 نجف طبق برنامه | دو شنبه 13:00
العربیه ABY206 شارجه طبق برنامه | دو شنبه 13:50
فلای دبی FDB252 دبی طبق برنامه | دو شنبه 14:45
ایران ایر IRA663 بیروت طبق برنامه | دو شنبه 16:10
عمان ایر OMA454 مسقط طبق برنامه | دو شنبه 17:00
قشم QSM2225 نجف طبق برنامه | دو شنبه 17:45
العراقيه IAW162 بغداد طبق برنامه | دو شنبه 20:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY888 استانبول نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 00:40
العراقيه IAW115 نجف نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 01:00
عمان ایر OMA451 مسقط نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 03:20
هواپيمايي قطر QTR494 دوحه نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 03:20
کام ایر KMF023 کابل نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 08:30
قشم QSM2296 نجف باطل شد | یکشنبه 09:30
زاگرس IZG3074 تفلیس نشست | یکشنبه 11:00
زاگرس IZG3008 نجف نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 11:00
ماهان IRM1165 بغداد نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 11:15
العراقيه IAW1181 بغداد اعلام ورود | یکشنبه 11:30
العراقيه IAW161 بغداد اعلام ورود | یکشنبه 12:00
کام ایر KMF021 هرات طبق برنامه | یکشنبه 12:00
تابان TBN7264 نجف باطل شد | یکشنبه 12:30
العربیه ABY205 شارجه طبق برنامه | یکشنبه 13:10
فلای دبی FDB251 دبی طبق برنامه | یکشنبه 13:40
معراج MRJ4800 نجف طبق برنامه | یکشنبه 14:00
قشم QSM2292 نجف طبق برنامه | یکشنبه 14:45
آتا TBZ6636 نجف طبق برنامه | یکشنبه 17:00
العراقيه IAW117 نجف طبق برنامه | یکشنبه 19:00
ترکیش THY888 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 00:40
امارات UAE965 دبی طبق برنامه | دو شنبه 00:45
العراقيه IAW115 نجف طبق برنامه | دو شنبه 01:00
ماهان IRM1169 نجف طبق برنامه | دو شنبه 01:30
هواپيمايي قطر QTR494 دوحه طبق برنامه | دو شنبه 03:20
قشم QSM2296 نجف طبق برنامه | دو شنبه 09:30
زاگرس IZG3008 نجف طبق برنامه | دو شنبه 11:00
کویت KAC511 کویت طبق برنامه | دو شنبه 11:25
العراقيه IAW161 بغداد طبق برنامه | دو شنبه 12:00
تابان TBN7264 نجف طبق برنامه | دو شنبه 12:30
العربیه ABY205 شارجه طبق برنامه | دو شنبه 13:10
فلای دبی FDB251 دبی طبق برنامه | دو شنبه 13:45
ایران ایر IRA662 بیروت طبق برنامه | دو شنبه 14:40
ماهان IRM1179 نجف طبق برنامه | دو شنبه 15:40
عمان ایر OMA453 مسقط طبق برنامه | دو شنبه 16:00
قشم QSM2224 نجف طبق برنامه | دو شنبه 16:30
آتا TBZ6636 نجف طبق برنامه | دو شنبه 17:00
العراقيه IAW117 نجف طبق برنامه | دو شنبه 19:00
العراقيه IAW149 بصره طبق برنامه | دو شنبه 23:45
العراقيه IAW119 بغداد طبق برنامه | دو شنبه 23:55

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای مشهد

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه شهید هاشمی نژاد

فرودگاه مشهد درسال 1330 درمحل زائرسرای فعلی احداث شد . قبل ازآن درمحل ميدان پانزده خرداد باندی خاکی جهت فرود هواپیماهای کوچک نظامی وجودداشت که محل استقرار قبضه های ضدهوائی بود . اولین باندفرودگاه مشهد درتوسعه فرودگاه مشهد به صورت  تاکسی وی الحاقی پارکینگ هواپیمای فرودگاه قدیم به ابتدای باند 13 وادامه آن بصورت تاکسی وی تا پارکینگ نیروی هوائی بهسازی گردید.درسال 1346 باندجدید فرودگاه مشهد از نوع بتن وپایگاه پدافند نیروی هوائی مورد بهره برداری قرارگرفت که روزانه یک پرواز از نوع DC3درمسیرتهران مشهد وپروازهای آموزشی و ایرتاکسی علاوه بر پروازهای نظامی ازآن استفاده میکردند باافزایش پروازها و ورود هواپیماهای DC8 ومتعاقباً  بوئینگ 727،737،7077 وایرباس درسال 13577 پارکینگ وترمینال جدید برج مراقبت پرواز وساختمانهای جانبی فرودگاه جدید بصورت ناقص مورد بهره برداری قرارگرفت که بعلت انحلال شرکت پیمانکار مراحل تکمیل آن تا بعدازانقلاب اسلامی ادامه یافت . پس ازانقلاب شكوهمند اسلامی، فرودگاه مشهد وارد مرحله جديدي از فعاليت خود شد. كاركنان خدوم فرودگاه مشهد با تعهد و عشق به نظام و رهبري ، فعاليتي از سر انگيزه و شور انقلابي خود را آغاز نمودند. با پايان جنگ تحميلي و ورود مملكت به دوران سازندگي فرودگاه مشهد مزين به نام مبارك شهيد هاشمي نژاد گرديد