سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه مشهد

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مشهد
ایرلاین مبداء وضعیت زمان واقعی زمان برنامه
زاگرس
IZG4027
تهران نشست | پایان دریافت بار 01:00:00
جمعه
00:10
ایران ايرتور
IRB8064
تهران نشست | پایان دریافت بار 01:40:00
جمعه
00:20
زاگرس
IZG4057
تهران نشست | پایان دریافت بار 01:30:00
جمعه
01:10
زاگرس
IZG4114
تبریز نشست | پایان دریافت بار 02:50:00
جمعه
02:30
ماهان
IRM1031
تهران نشست | پایان دریافت بار 07:25:00
جمعه
07:20
قشم
QSM1252
تهران نشست | پایان دریافت بار 08:00:00
جمعه
07:50
کاسپین
CPN6928
تهران نشست | پایان دریافت بار 08:10:00
جمعه
07:50
ساها
IRZ162
تهران نشست | پایان دریافت بار 08:40:00
جمعه
08:40
معراج
MRJ2800
تهران نشست | پایان دریافت بار 08:30:00
جمعه
08:45
کاسپین
CPN028
تهران نشست | پایان دریافت بار 08:50:00
جمعه
08:50
ایران ايرتور
IRB925
شیراز نشست | پایان دریافت بار 13:50:00
جمعه
09:30
ماهان
IRM1077
کرمان نشست | پایان دریافت بار 09:15:00
جمعه
09:30
سپهران
SHI4310
تهران نشست | پایان دریافت بار 09:40:00
جمعه
09:35
آسمان
IRC610
تهران نشست | پایان دریافت بار 09:45:00
جمعه
09:45
کیش
KIS7180
بندرعباس نشست | پایان دریافت بار 09:55:00
جمعه
09:50
ایران ايرتور
IRB964
تهران نشست | پایان دریافت بار 11:00:00
جمعه
10:10
آتا
TBZ5619
تهران نشست | پایان دریافت بار 10:35:00
جمعه
10:25
آسمان
IRC852
زاهدان نشست | پایان دریافت بار 10:20:00
جمعه
10:30
ایران ايرتور
IRB951
تبریز نشست | پایان دریافت بار 11:10:00
جمعه
10:50
زاگرس
IZG4093
تهران نشست | پایان دریافت بار 10:45:00
جمعه
11:00
کاسپین
CPN026
تهران نشست | پایان دریافت بار 11:20:00
جمعه
11:20
کیش
KIS7169
تهران نشست | پایان دریافت بار 12:45:00
جمعه
11:25
زاگرس
IZG4041
تهران نشست | پایان دریافت بار 11:15:00
جمعه
11:30
تابان
TBN6220
خرم‌آباد نشست | پایان دریافت بار 11:30:00
جمعه
11:30
تابان
TBN6328
تهران نشست | پایان دریافت بار 11:45:00
جمعه
11:45
آتا
TBZ5615
تبریز نشست | پایان دریافت بار 11:55:00
جمعه
12:00
ایران ایر
IRA390
اصفهان نشست | پایان دریافت بار 12:30:00
جمعه
12:15
نفت
IRG2592
تهران باطل شد |
جمعه
12:30
زاگرس
IZG4031
تهران نشست | پایان دریافت بار 12:35:00
جمعه
12:30
آسمان
IRC3928
چابهار نشست | پایان دریافت بار 13:00:00
جمعه
12:40
کاسپین
CPN6919
شیراز نشست | پایان دریافت بار 13:05:00
جمعه
12:45
زاگرس
IZG4108
اصفهان نشست | پایان دریافت بار 12:50:00
جمعه
13:00
آتا
TBZ5640
اهواز نشست | پایان دریافت بار 13:00:00
جمعه
13:15
قشم
QSM1229
آبادان نشست | پایان دریافت بار 13:15:00
جمعه
13:15
کاسپین
CPN6959
اصفهان نشست | پایان دریافت بار 13:30:00
جمعه
13:20
آسمان
IRC828
رامسر نشست | پایان دریافت بار 13:25:00
جمعه
13:25
زاگرس
IZG4047
تهران باطل شد |
جمعه
13:30
کیش
KIS7146
اصفهان نشست | پایان دریافت بار 13:50:00
جمعه
13:45
کاسپین
CPN6945
کیش نشست | پایان دریافت بار 13:55:00
جمعه
13:50
آتا
TBZ5662
قشم نشست | پایان دریافت بار 14:05:00
جمعه
14:00
ایران ايرتور
IRB905
رشت نشست | پایان دریافت بار 14:05:00
جمعه
14:00
تابان
TBN6222
تهران باطل شد |
جمعه
14:30
ساها
IRZ165
کیش نشست | پایان دریافت بار 15:00:00
جمعه
14:45
معراج
MRJ2872
تبریز نشست | پایان دریافت بار 14:30:00
جمعه
14:45
سپهران
SHI4319
تهران نشست | پایان دریافت بار 15:05:00
جمعه
14:55
پويا
PYA2356
تهران باطل شد |
جمعه
15:00
کیش
KIS7072
کیش نشست | پایان دریافت بار 14:50:00
جمعه
15:00
ماهان
IRM1035
تهران نشست | پایان دریافت بار 15:05:00
جمعه
15:00
زاگرس
IZG4104
شهرکرد نشست | پایان دریافت بار 14:30:00
جمعه
15:00
آتا
TBZ5705
اصفهان نشست | پایان دریافت بار 15:30:00
جمعه
15:05
آسمان
IRC600
تهران نشست | پایان دریافت بار 15:30:00
جمعه
15:20
آتا
TBZ5629
تهران نشست | پایان دریافت بار 15:40:00
جمعه
15:40
سپهران
SHI4334
کیش نشست | پایان دریافت بار 15:45:00
جمعه
15:45
آسمان
IRC602
تهران نشست | پایان دریافت بار 16:25:00
جمعه
15:50
زاگرس
IZG4134
قشم نشست | پایان دریافت بار 15:54:00
جمعه
16:00
ایران ايرتور
IRB991
یزد نشست | پایان دریافت بار 15:45:00
جمعه
16:00
کاسپین
CPN6905
اصفهان نشست | پایان دریافت بار 16:00:00
جمعه
16:05
ایران ايرتور
IRB903
كاشان نشست | پایان دریافت بار 16:20:00
جمعه
16:10
زاگرس
IZG4142
رشت تاخیر |
جمعه
16:15
زاگرس
IZG4045
تهران نشست | پایان دریافت بار 16:30:00
جمعه
16:30
قشم
QSM1250
تهران نشست | پایان دریافت بار 17:30:00
جمعه
16:30
کاسپین
CPN022
تهران نشست | پایان دریافت بار 17:15:00
جمعه
16:40
قشم
QSM1202
تهران نشست | پایان دریافت بار 17:40:00
جمعه
17:00
کاسپین
CPN040
تهران نشست | پایان دریافت بار 17:30:00
جمعه
17:10
کاسپین
CPN6952
یزد نشست | پایان دریافت بار 17:25:00
جمعه
17:15
ایران ايرتور
IRB966
تهران نشست | پایان دریافت بار 21:10:00
جمعه
17:30
آتا
TBZ5698
تهران نشست | پایان دریافت بار 19:40:00
جمعه
17:35
ایران ایر
IRA356
آبادان باطل شد |
جمعه
17:40
آتا
TBZ5638
ساری نشست | پایان دریافت بار 18:20:00
جمعه
18:00
تابان
TBN6324
تهران نشست | پایان دریافت بار 18:30:00
جمعه
18:00
تابان
TBN6208
اصفهان نشست | پایان دریافت بار 19:45:00
جمعه
18:20
تابان
TBN6214
اهواز نشست | پایان دریافت بار 18:15:00
جمعه
18:30
کیش
KIS7148
شیراز نشست | پایان دریافت بار 19:10:00
جمعه
18:30
ایران ایر
IRA460
تهران نشست | پایان دریافت بار 18:35:00
جمعه
18:35
ایران ايرتور
IRB943
اصفهان نشست | پایان دریافت بار 19:05:00
جمعه
19:00
زاگرس
IZG4124
بوشهر نشست | پایان دریافت بار 18:55:00
جمعه
19:00
ایران ایر
IRA482
یزد نشست | پایان دریافت بار 19:20:00
جمعه
19:25
زاگرس
IZG4102
اصفهان نشست | پایان دریافت بار 19:50:00
جمعه
19:30
کیش
KIS7007
تهران نشست | پایان دریافت بار 19:45:00
جمعه
19:30
زاگرس
IZG4110
شیراز نشست | پایان دریافت بار 19:14:00
جمعه
19:30
پويا
PYA2350
تهران باطل شد |
جمعه
20:00
آسمان
IRC619
یزد نشست | پایان دریافت بار 20:25:00
جمعه
20:25
ماهان
IRM1059
کرمان نشست | پایان دریافت بار 20:20:00
جمعه
20:30
زاگرس
IZG4073
تهران نشست | پایان دریافت بار 20:50:00
جمعه
20:45
تابان
TBN6210
اصفهان نشست | پایان دریافت بار 21:00:00
جمعه
20:50
ساها
IRZ170
تهران نشست | پایان دریافت بار 21:10:00
جمعه
20:55
کاسپین
CPN6923
ساری نشست | پایان دریافت بار 21:10:00
جمعه
21:00
تابان
TBN6254
تهران نشست | پایان دریافت بار 21:35:00
جمعه
21:10
ماهان
IRM1037
تهران نشست | پایان دریافت بار 21:40:00
جمعه
21:20
کاسپین
CPN6909
کرمانشاه نشست | دریافت بار از نقاله 22:40:00
جمعه
21:25
زاگرس
IZG4075
تهران نشست | 22:40:00
جمعه
21:45
قشم
QSM1258
تهران اعلام ورود | 23:15:00
جمعه
21:50
قشم
QSM1208
کرمانشاه نشست | 22:45:00
جمعه
22:00
ایران ايرتور
IRB977
آبادان نشست | پایان دریافت بار 22:15:00
جمعه
22:00
ایران ايرتور
IRB968
تهران تاخیر |
جمعه
22:25
ماهان
IRM1021
ساری نشست | دریافت بار از نقاله 22:15:00
جمعه
22:30
تابان
TBN6342
تهران تاخیر |
جمعه
22:30
تابان
TBN6224
تهران نشست | دریافت بار از نقاله 22:35:00
جمعه
22:30
آتا
TBZ5672
اصفهان اعلام ورود | 22:50:00
جمعه
22:50
تابان
TBN6258
تهران طبق برنامه |
جمعه
23:30
تابان
TBN6252
تهران باطل شد |
جمعه
23:55
تابان
TBN6304
تهران طبق برنامه |
جمعه
23:55
زاگرس
IZG4027
تهران طبق برنامه |
شنبه
00:10
ایران ايرتور
IRB960
تهران طبق برنامه |
شنبه
00:50
زاگرس
IZG4112
اهواز طبق برنامه |
شنبه
01:00
زاگرس
IZG4057
تهران طبق برنامه |
شنبه
01:10
آسمان
IRC600
تهران طبق برنامه |
شنبه
06:00
ایران ايرتور
IRB964
تهران طبق برنامه |
شنبه
07:15
ماهان
IRM1031
تهران طبق برنامه |
شنبه
07:20
قشم
QSM1252
تهران طبق برنامه |
شنبه
07:55
ساها
IRZ162
تهران طبق برنامه |
شنبه
09:05
سپهران
SHI4310
تهران طبق برنامه |
شنبه
09:35
ایران ايرتور
IRB966
تهران طبق برنامه |
شنبه
09:50
کیش
KIS7169
تهران طبق برنامه |
شنبه
10:00
ایران ایر
IRA212
بیرجند طبق برنامه |
شنبه
10:10
آتا
TBZ5698
تهران طبق برنامه |
شنبه
10:15
ایران ایر
IRA464
تهران طبق برنامه |
شنبه
10:20
زاگرس
IZG4091
تهران طبق برنامه |
شنبه
10:25
آسمان
IRC852
زاهدان طبق برنامه |
شنبه
10:30
آسمان
IRC3961
اراک طبق برنامه |
شنبه
10:45
آسمان
IRC614
تهران طبق برنامه |
شنبه
10:50
زاگرس
IZG4093
تهران طبق برنامه |
شنبه
11:00
ایران ایر
IRA402
اهواز طبق برنامه |
شنبه
11:00
تابان
TBN6222
تهران باطل شد |
شنبه
11:10
کاسپین
CPN022
تهران طبق برنامه |
شنبه
11:30
زاگرس
IZG4041
تهران طبق برنامه |
شنبه
11:30
ایران ايرتور
IRB925
شیراز طبق برنامه |
شنبه
11:30
قشم
QSM1267
زابل طبق برنامه |
شنبه
11:35
تابان
TBN6328
تهران طبق برنامه |
شنبه
11:45
آتا
TBZ5615
تبریز طبق برنامه |
شنبه
12:00
کیش
KIS7180
بندرعباس طبق برنامه |
شنبه
12:05
کاسپین
CPN028
تهران طبق برنامه |
شنبه
12:10
زاگرس
IZG4031
تهران طبق برنامه |
شنبه
12:30
کاسپین
CPN6952
یزد طبق برنامه |
شنبه
13:00
تابان
TBN6266
یزد باطل شد |
شنبه
13:00
زاگرس
IZG4108
اصفهان طبق برنامه |
شنبه
13:00
آتا
TBZ5640
اهواز طبق برنامه |
شنبه
13:30
آتا
TBZ5652
همدان طبق برنامه |
شنبه
13:30
آسمان
IRC836
اهواز طبق برنامه |
شنبه
13:55
ایران ايرتور
IRB905
رشت طبق برنامه |
شنبه
14:00
ایران ايرتور
IRB951
تبریز طبق برنامه |
شنبه
14:50
آتا
TBZ5705
اصفهان طبق برنامه |
شنبه
14:55
ماهان
IRM1035
تهران طبق برنامه |
شنبه
15:00
ساها
IRZ165
کیش طبق برنامه |
شنبه
15:10
ایران ایر
IRA460
تهران طبق برنامه |
شنبه
15:30
آتا
TBZ5629
تهران طبق برنامه |
شنبه
15:35
کاسپین
CPN026
تهران طبق برنامه |
شنبه
15:40
کاسپین
CPN6959
اصفهان طبق برنامه |
شنبه
15:50
آسمان
IRC602
تهران طبق برنامه |
شنبه
15:50
ایران ايرتور
IRB953
اهواز طبق برنامه |
شنبه
16:00
زاگرس
IZG4045
تهران طبق برنامه |
شنبه
16:30
ایران ايرتور
IRB943
اصفهان طبق برنامه |
شنبه
16:30
ایران ایر
IRA268
تهران طبق برنامه |
شنبه
16:30
قشم
QSM1250
تهران طبق برنامه |
شنبه
16:35
ایران ايرتور
IRB962
تهران طبق برنامه |
شنبه
16:45
تابان
TBN6208
اصفهان باطل شد |
شنبه
16:50
قشم
QSM1202
تهران طبق برنامه |
شنبه
17:00
کیش
KIS7072
کیش طبق برنامه |
شنبه
17:00
کاسپین
CPN6965
بوشهر طبق برنامه |
شنبه
17:40
تابان
TBN6324
تهران طبق برنامه |
شنبه
18:00
ایران ایر
IRA3368
ساری طبق برنامه |
شنبه
18:20
تابان
TBN6214
اهواز طبق برنامه |
شنبه
18:30
کیش
KIS7146
اصفهان طبق برنامه |
شنبه
18:50
زاگرس
IZG4047
تهران طبق برنامه |
شنبه
19:00
ایران ایر
IRA3338
گرگان طبق برنامه |
شنبه
19:10
زاگرس
IZG4128
آبادان طبق برنامه |
شنبه
19:15
تابان
TBN6254
تهران طبق برنامه |
شنبه
19:20
ایران ايرتور
IRB911
ساری طبق برنامه |
شنبه
19:30
زاگرس
IZG4110
شیراز طبق برنامه |
شنبه
19:30
کیش
KIS7148
شیراز طبق برنامه |
شنبه
19:40
زاگرس
IZG4102
اصفهان طبق برنامه |
شنبه
19:45
معراج
MRJ2804
تهران طبق برنامه |
شنبه
20:00
کاسپین
CPN6957
اصفهان طبق برنامه |
شنبه
20:15
آسمان
IRC619
یزد طبق برنامه |
شنبه
20:25
ماهان
IRM1059
کرمان طبق برنامه |
شنبه
20:30
زاگرس
IZG4073
تهران طبق برنامه |
شنبه
20:50
ایران ایر
IRA266
اردبیل طبق برنامه |
شنبه
21:00
تابان
TBN6256
تهران طبق برنامه |
شنبه
21:10
سپهران
SHI4300
شیراز طبق برنامه |
شنبه
21:10
ایران ايرتور
IRB8060
تهران طبق برنامه |
شنبه
21:20
ماهان
IRM1037
تهران طبق برنامه |
شنبه
21:20
قشم
QSM1204
اصفهان طبق برنامه |
شنبه
21:30
ایران ایر
IRA468
تهران طبق برنامه |
شنبه
21:40
زاگرس
IZG4075
تهران طبق برنامه |
شنبه
21:40
ایران ايرتور
IRB959
کرمانشاه طبق برنامه |
شنبه
22:00
تابان
TBN6224
تهران طبق برنامه |
شنبه
22:15
تابان
TBN6342
تهران طبق برنامه |
شنبه
22:30
تابان
TBN6206
اصفهان طبق برنامه |
شنبه
23:20
تابان
TBN6304
تهران طبق برنامه |
شنبه
23:55
ایران ايرتور
IRB960
تهران طبق برنامه |
شنبه
23:59
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایران ايرتور IRB965 تهران پرواز كرد | جمعه 06:30
تابان TBN6219 خرم‌آباد پرواز كرد | جمعه 06:40
تابان TBN6341 تهران پرواز كرد | جمعه 08:05
ایران ايرتور IRB961 تهران پرواز كرد | جمعه 08:30
قشم QSM1228 آبادان پرواز كرد | جمعه 08:35
کاسپین CPN6918 شیراز پرواز كرد | جمعه 08:45
آتا TBZ5661 قشم پرواز كرد | جمعه 08:55
زاگرس IZG4109 اصفهان پرواز كرد | جمعه 09:00
کاسپین CPN6958 اصفهان پرواز كرد | جمعه 09:40
معراج MRJ2873 تبریز پرواز كرد | جمعه 09:45
ساها IRZ164 کیش پرواز كرد | جمعه 09:50
ایران ايرتور IRB904 رشت پرواز كرد | جمعه 10:00
زاگرس IZG4105 شهرکرد پرواز كرد | جمعه 10:10
کیش KIS7181 بندرعباس پرواز كرد | جمعه 10:25
ماهان IRM1076 کرمان پرواز كرد | جمعه 10:30
سپهران SHI4311 تهران پرواز كرد | جمعه 10:35
تابان TBN6223 تهران پرواز كرد | جمعه 10:40
ایران ايرتور IRB924 شیراز پرواز كرد | جمعه 10:45
زاگرس IZG4135 قشم پرواز كرد | جمعه 10:50
آسمان IRC611 تهران پرواز كرد | جمعه 11:00
تابان TBN6221 تهران باطل شد | جمعه 11:05
آتا TBZ5704 اصفهان پرواز كرد | جمعه 11:15
آسمان IRC853 زاهدان پرواز كرد | جمعه 11:35
زاگرس IZG4143 رشت باطل شد | جمعه 11:45
زاگرس IZG4092 تهران پرواز كرد | جمعه 12:00
ایران ايرتور IRB902 كاشان پرواز كرد | جمعه 12:05
ایران ايرتور IRB990 یزد پرواز كرد | جمعه 12:10
کیش KIS7168 تهران پرواز كرد | جمعه 12:20
کاسپین CPN6904 اصفهان پرواز كرد | جمعه 12:25
زاگرس IZG4040 تهران پرواز كرد | جمعه 12:30
تابان TBN6251 تهران پرواز كرد | جمعه 12:35
تابان TBN6329 تهران پرواز كرد | جمعه 12:45
ایران ایر IRA461 تهران پرواز كرد | جمعه 13:00
آتا TBZ5616 تبریز پرواز كرد | جمعه 13:10
نفت IRG2593 تهران باطل شد | جمعه 13:15
زاگرس IZG4030 تهران پرواز كرد | جمعه 13:20
تابان TBN6213 اهواز پرواز كرد | جمعه 13:30
آسمان IRC3929 چابهار پرواز كرد | جمعه 13:35
کاسپین CPN6953 یزد پرواز كرد | جمعه 13:45
قشم QSM1253 تهران پرواز كرد | جمعه 13:55
زاگرس IZG4125 بوشهر پرواز كرد | جمعه 14:05
آسمان IRC829 رامسر پرواز كرد | جمعه 14:10
زاگرس IZG4046 تهران باطل شد | جمعه 14:15
کاسپین CPN029 تهران پرواز كرد | جمعه 14:20
آتا TBZ5641 اهواز پرواز كرد | جمعه 14:25
تابان TBN6207 اصفهان پرواز كرد | جمعه 14:40
کیش KIS7147 اصفهان پرواز كرد | جمعه 14:45
ماهان IRM1030 تهران پرواز كرد | جمعه 15:00
ایران ايرتور IRB942 اصفهان پرواز كرد | جمعه 15:05
زاگرس IZG4111 شیراز پرواز كرد | جمعه 15:10
آتا TBZ5637 ساری پرواز كرد | جمعه 15:15
کاسپین CPN6944 کیش پرواز كرد | جمعه 15:20
تابان TBN6257 تهران پرواز كرد | جمعه 15:30
سپهران SHI4318 تهران پرواز كرد | جمعه 15:40
معراج MRJ2801 تهران پرواز كرد | جمعه 15:45
ساها IRZ163 تهران پرواز كرد | جمعه 15:50
آتا TBZ5620 تهران پرواز كرد | جمعه 16:00
زاگرس IZG4103 اصفهان پرواز كرد | جمعه 16:05
کیش KIS7006 تهران پرواز كرد | جمعه 16:10
آسمان IRC601 تهران پرواز كرد | جمعه 16:25
پويا PYA2357 تهران باطل شد | جمعه 16:30
آتا TBZ5630 تهران پرواز كرد | جمعه 16:40
سپهران SHI4335 کیش پرواز كرد | جمعه 16:45
آسمان IRC618 یزد پرواز كرد | جمعه 16:55
ماهان IRM1034 تهران پرواز كرد | جمعه 17:00
ایران ايرتور IRB976 آبادان پرواز كرد | جمعه 17:10
زاگرس IZG4072 تهران پرواز كرد | جمعه 17:15
کاسپین CPN027 تهران پرواز كرد | جمعه 17:20
کاسپین CPN6908 کرمانشاه پرواز كرد | جمعه 17:25
قشم QSM1251 تهران پرواز كرد | جمعه 17:30
زاگرس IZG4044 تهران پرواز كرد | جمعه 17:40
قشم QSM1209 کرمانشاه پرواز كرد | جمعه 17:50
کاسپین CPN6922 ساری پرواز كرد | جمعه 18:05
ایران ايرتور IRB967 تهران پرواز كرد | جمعه 18:15
آتا TBZ5699 تهران پرواز كرد | جمعه 18:20
ایران ایر IRA357 آبادان باطل شد | جمعه 18:25
کاسپین CPN6929 تهران پرواز كرد | جمعه 18:30
آتا TBZ5671 اصفهان پرواز كرد | جمعه 18:50
تابان TBN6325 تهران پرواز كرد | جمعه 19:00
ایران ايرتور IRB950 تبریز پرواز كرد | جمعه 19:10
ایران ایر IRA391 اصفهان پرواز كرد | جمعه 19:20
کیش KIS7149 شیراز پرواز كرد | جمعه 19:35
زاگرس IZG4113 اهواز پرواز كرد | جمعه 19:55
ایران ایر IRA483 یزد پرواز كرد | جمعه 20:10
کیش KIS7073 کیش پرواز كرد | جمعه 20:30
تابان TBN6303 تهران پرواز كرد | جمعه 20:35
تابان TBN6253 تهران باطل شد | جمعه 20:40
زاگرس IZG4026 تهران پرواز كرد | جمعه 20:45
زاگرس IZG4056 تهران پرواز كرد | جمعه 21:05
آسمان IRC603 تهران پرواز كرد | جمعه 21:25
ماهان IRM1058 کرمان پرواز كرد | جمعه 21:30
کاسپین CPN041 تهران پرواز كرد | جمعه 21:50
ساها IRZ171 تهران پرواز كرد | جمعه 21:55
تابان TBN6209 اصفهان پرواز كرد | جمعه 22:00
کاسپین CPN023 تهران پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 23:10 جمعه 22:10
ماهان IRM1036 تهران در حال سوار شدن | جمعه 22:30
قشم QSM1259 تهران پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 23:35 جمعه 22:35
زاگرس IZG4074 تهران پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 23:10 جمعه 22:40
قشم QSM1203 تهران پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید جمعه 22:55
ایران ايرتور IRB969 تهران | تاخیر - 02:00 جمعه 23:15
ماهان IRM1020 ساری دريافت كارت پرواز | جمعه 23:30
ایران ايرتور IRB961 تهران طبق برنامه | شنبه 05:00
ایران ايرتور IRB967 تهران طبق برنامه | شنبه 06:00
تابان TBN6251 تهران طبق برنامه | شنبه 06:15
زاگرس IZG4090 تهران طبق برنامه | شنبه 06:30
آسمان IRC3960 اراک طبق برنامه | شنبه 07:15
تابان TBN6221 تهران باطل شد | شنبه 07:30
ایران ايرتور IRB965 تهران طبق برنامه | شنبه 08:00
تابان TBN6341 تهران طبق برنامه | شنبه 08:10
قشم QSM1266 زابل طبق برنامه | شنبه 08:45
تابان TBN6265 یزد باطل شد | شنبه 08:55
آتا TBZ5651 همدان طبق برنامه | شنبه 09:05
زاگرس IZG4109 اصفهان طبق برنامه | شنبه 09:10
ایران ايرتور IRB904 رشت طبق برنامه | شنبه 10:00
ساها IRZ164 کیش طبق برنامه | شنبه 10:05
سپهران SHI4311 تهران طبق برنامه | شنبه 10:35
ایران ایر IRA403 اهواز طبق برنامه | شنبه 10:55
ایران ايرتور IRB952 اهواز طبق برنامه | شنبه 11:00
ایران ایر IRA465 تهران طبق برنامه | شنبه 11:05
آتا TBZ5704 اصفهان طبق برنامه | شنبه 11:15
آسمان IRC853 زاهدان طبق برنامه | شنبه 11:30
ایران ایر IRA213 بیرجند طبق برنامه | شنبه 11:35
آسمان IRC601 تهران طبق برنامه | شنبه 11:40
آسمان IRC615 تهران طبق برنامه | شنبه 12:00
زاگرس IZG4092 تهران طبق برنامه | شنبه 12:05
قشم QSM1253 تهران طبق برنامه | شنبه 12:20
ایران ايرتور IRB942 اصفهان طبق برنامه | شنبه 12:25
زاگرس IZG4040 تهران طبق برنامه | شنبه 12:30
کاسپین CPN6958 اصفهان طبق برنامه | شنبه 12:40
تابان TBN6329 تهران طبق برنامه | شنبه 12:50
کیش KIS7181 بندرعباس طبق برنامه | شنبه 13:00
کاسپین CPN6964 بوشهر طبق برنامه | شنبه 13:10
آتا TBZ5616 تبریز طبق برنامه | شنبه 13:15
زاگرس IZG4030 تهران طبق برنامه | شنبه 13:30
تابان TBN6213 اهواز طبق برنامه | شنبه 13:35
کاسپین CPN6953 یزد طبق برنامه | شنبه 14:00
تابان TBN6255 تهران طبق برنامه | شنبه 14:10
زاگرس IZG4129 آبادان طبق برنامه | شنبه 14:30
آتا TBZ5641 اهواز طبق برنامه | شنبه 14:35
تابان TBN6223 تهران طبق برنامه | شنبه 14:45
آسمان IRC837 اهواز طبق برنامه | شنبه 15:00
زاگرس IZG4111 شیراز طبق برنامه | شنبه 15:10
زاگرس IZG4103 اصفهان طبق برنامه | شنبه 15:40
آتا TBZ5699 تهران طبق برنامه | شنبه 15:45
ایران ايرتور IRB950 تبریز طبق برنامه | شنبه 15:55
ایران ايرتور IRB910 ساری طبق برنامه | شنبه 16:00
ساها IRZ163 تهران طبق برنامه | شنبه 16:10
ایران ایر IRA267 اردبیل طبق برنامه | شنبه 16:15
کاسپین CPN023 تهران طبق برنامه | شنبه 16:20
ماهان IRM1030 تهران طبق برنامه | شنبه 16:30
آتا TBZ5630 تهران طبق برنامه | شنبه 16:40
کاسپین CPN6956 اصفهان طبق برنامه | شنبه 16:45
آسمان IRC618 یزد طبق برنامه | شنبه 16:55
ماهان IRM1034 تهران طبق برنامه | شنبه 17:00
ایران ايرتور IRB958 کرمانشاه طبق برنامه | شنبه 17:05
زاگرس IZG4072 تهران طبق برنامه | شنبه 17:10
قشم QSM1251 تهران طبق برنامه | شنبه 17:25
زاگرس IZG4044 تهران طبق برنامه | شنبه 17:30
ایران ايرتور IRB924 شیراز طبق برنامه | شنبه 17:35
قشم QSM1205 اصفهان طبق برنامه | شنبه 17:40
کیش KIS7168 تهران طبق برنامه | شنبه 17:45
ایران ايرتور IRB963 تهران طبق برنامه | شنبه 17:50
تابان TBN6207 اصفهان باطل شد | شنبه 18:00
کیش KIS7073 کیش طبق برنامه | شنبه 18:05
کاسپین CPN029 تهران طبق برنامه | شنبه 18:50
ایران ایر IRA3369 ساری طبق برنامه | شنبه 18:55
تابان TBN6325 تهران طبق برنامه | شنبه 19:00
تابان TBN6205 اصفهان طبق برنامه | شنبه 19:30
ایران ایر IRA3339 گرگان طبق برنامه | شنبه 19:45
کیش KIS7147 اصفهان طبق برنامه | شنبه 19:50
زاگرس IZG4113 اهواز طبق برنامه | شنبه 20:05
زاگرس IZG4046 تهران طبق برنامه | شنبه 20:15
زاگرس IZG4026 تهران طبق برنامه | شنبه 20:30
تابان TBN6303 تهران طبق برنامه | شنبه 20:40
کیش KIS7149 شیراز طبق برنامه | شنبه 20:45
معراج MRJ2805 تهران طبق برنامه | شنبه 21:00
کاسپین CPN027 تهران طبق برنامه | شنبه 21:15
زاگرس IZG4056 تهران طبق برنامه | شنبه 21:20
آسمان IRC603 تهران طبق برنامه | شنبه 21:25
ماهان IRM1058 کرمان طبق برنامه | شنبه 21:30
ایران ایر IRA461 تهران طبق برنامه | شنبه 21:45
سپهران SHI4301 شیراز طبق برنامه | شنبه 22:00
قشم QSM1203 تهران طبق برنامه | شنبه 22:10
ایران ایر IRA469 تهران طبق برنامه | شنبه 22:15
ماهان IRM1036 تهران طبق برنامه | شنبه 22:30
ایران ايرتور IRB8061 تهران طبق برنامه | شنبه 22:35
زاگرس IZG4074 تهران طبق برنامه | شنبه 22:40
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY889 استانبول پرواز كرد | جمعه 02:45
ماهان IRM1176 بغداد پرواز كرد | جمعه 03:45
هواپيمايي قطر QTR495 دوحه پرواز كرد | جمعه 04:05
زاگرس IZG3009 نجف پرواز كرد | جمعه 06:30
ماهان IRM1143 کابل پرواز كرد | جمعه 09:00
امارات UAE968 دبی پرواز كرد | جمعه 10:35
العراقيه IAW118 نجف پرواز كرد | جمعه 12:00
العربیه ABY206 شارجه پرواز كرد | جمعه 14:05
معراج MRJ4801 نجف پرواز كرد | جمعه 15:45
ماهان IRM1149 کابل پرواز كرد | جمعه 16:45
العراقيه IAW162 بغداد پرواز كرد | جمعه 19:00
آسمان IRC6597 نجف پرواز كرد | جمعه 20:35
فلای دبی FDB252 دبی پرواز كرد | جمعه 21:15
العراقيه IAW116A بغداد دريافت كارت پرواز | جمعه 23:55
ترکیش THY889 استانبول طبق برنامه | شنبه 02:45
ماهان IRM1176 بغداد طبق برنامه | شنبه 03:45
زاگرس IZG3009 نجف طبق برنامه | شنبه 06:30
تابان TBN7263 نجف باطل شد | شنبه 07:30
تابان TBN7207 لاهور طبق برنامه | شنبه 08:00
ماهان IRM1188 کویت طبق برنامه | شنبه 08:45
کیش KIS6032 کویت طبق برنامه | شنبه 11:00
العراقيه IAW118 نجف طبق برنامه | شنبه 12:00
کویت KAC512 کویت طبق برنامه | شنبه 12:30
کام ایر KMF020 قندهار طبق برنامه | شنبه 13:00
العربیه ABY206 شارجه طبق برنامه | شنبه 13:50
جزیره JZR357 کویت طبق برنامه | شنبه 14:10
ماهان IRM1149 کابل طبق برنامه | شنبه 16:45
ایران ایر IRA669 کویت طبق برنامه | شنبه 17:20
العراقيه IAW1162 بغداد طبق برنامه | شنبه 17:45
العراقيه IAW162 بغداد طبق برنامه | شنبه 19:00
قشم QSM2293 نجف طبق برنامه | شنبه 20:00
فلای دبی FDB252 دبی طبق برنامه | شنبه 21:15
هواپيمايي قطر QTR493 دوحه طبق برنامه | شنبه 22:40
قشم QSM2297 نجف باطل شد | شنبه 23:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY888 استانبول نشست | پایان دریافت بار جمعه 01:50
هواپيمايي قطر QTR494 دوحه نشست | پایان دریافت بار جمعه 02:55
امارات UAE967 دبی نشست | پایان دریافت بار جمعه 09:10
العراقيه IAW161 بغداد نشست | پایان دریافت بار جمعه 11:00
زاگرس IZG3008 نجف نشست | پایان دریافت بار جمعه 12:30
العربیه ABY205 شارجه نشست | پایان دریافت بار جمعه 13:25
ماهان IRM1142 کابل نشست | پایان دریافت بار جمعه 13:50
معراج MRJ4800 نجف نشست | پایان دریافت بار جمعه 14:45
ماهان IRM1179 نجف نشست | پایان دریافت بار جمعه 15:30
العراقيه IAW117 نجف نشست | پایان دریافت بار جمعه 18:00
آسمان IRC6596 نجف نشست | پایان دریافت بار جمعه 19:50
فلای دبی FDB251 دبی نشست | پایان دریافت بار جمعه 20:15
ماهان IRM1148 کابل نشست | دریافت بار از نقاله جمعه 21:35
العراقيه IAW115A بغداد اعلام ورود | جمعه 23:00
ترکیش THY888 استانبول طبق برنامه | شنبه 01:50
العراقيه IAW161 بغداد طبق برنامه | شنبه 11:00
کویت KAC511 کویت طبق برنامه | شنبه 11:30
کام ایر KMF019 قندهار طبق برنامه | شنبه 12:00
زاگرس IZG3008 نجف طبق برنامه | شنبه 12:30
تابان TBN7264 نجف باطل شد | شنبه 12:30
العربیه ABY205 شارجه طبق برنامه | شنبه 12:50
جزیره JZR356 کویت طبق برنامه | شنبه 13:10
تابان TBN7208 لاهور طبق برنامه | شنبه 13:45
ماهان IRM1189 کویت طبق برنامه | شنبه 15:20
ماهان IRM1179 نجف طبق برنامه | شنبه 15:35
العراقيه IAW1161 نجف طبق برنامه | شنبه 16:45
کیش KIS6033 کویت طبق برنامه | شنبه 17:00
العراقيه IAW117 نجف طبق برنامه | شنبه 18:00
قشم QSM2292 نجف طبق برنامه | شنبه 18:45
فلای دبی FDB251 دبی طبق برنامه | شنبه 20:15
قشم QSM2296 نجف باطل شد | شنبه 21:30
هواپيمايي قطر QTR492 دوحه طبق برنامه | شنبه 21:30
ماهان IRM1148 کابل طبق برنامه | شنبه 21:35

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای فرودگاه مشهد

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه شهید هاشمی نژاد

فرودگاه مشهد درسال 1330 درمحل زائرسرای فعلی احداث شد . قبل ازآن درمحل ميدان پانزده خرداد باندی خاکی جهت فرود هواپیماهای کوچک نظامی وجودداشت که محل استقرار قبضه های ضدهوائی بود . اولین باندفرودگاه مشهد درتوسعه فرودگاه مشهد به صورت  تاکسی وی الحاقی پارکینگ هواپیمای فرودگاه قدیم به ابتدای باند 13 وادامه آن بصورت تاکسی وی تا پارکینگ نیروی هوائی بهسازی گردید.درسال 1346 باندجدید فرودگاه مشهد از نوع بتن وپایگاه پدافند نیروی هوائی مورد بهره برداری قرارگرفت که روزانه یک پرواز از نوع DC3درمسیرتهران مشهد وپروازهای آموزشی و ایرتاکسی علاوه بر پروازهای نظامی ازآن استفاده میکردند باافزایش پروازها و ورود هواپیماهای DC8 ومتعاقباً  بوئینگ 727،737،7077 وایرباس درسال 13577 پارکینگ وترمینال جدید برج مراقبت پرواز وساختمانهای جانبی فرودگاه جدید بصورت ناقص مورد بهره برداری قرارگرفت که بعلت انحلال شرکت پیمانکار مراحل تکمیل آن تا بعدازانقلاب اسلامی ادامه یافت . پس ازانقلاب شكوهمند اسلامی، فرودگاه مشهد وارد مرحله جديدي از فعاليت خود شد. كاركنان خدوم فرودگاه مشهد با تعهد و عشق به نظام و رهبري ، فعاليتي از سر انگيزه و شور انقلابي خود را آغاز نمودند. با پايان جنگ تحميلي و ورود مملكت به دوران سازندگي فرودگاه مشهد مزين به نام مبارك شهيد هاشمي نژاد گرديد