سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه مشهد

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مشهد
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
زاگرس IZG4073 تهران اعلام ورود | سه شنبه 00:30
ایران ايرتور IRB960 تهران نشست | دریافت بار از نقاله سه شنبه 00:30
آتا TBZ5640 اهواز اعلام ورود | سه شنبه 01:00
زاگرس IZG4057 تهران طبق برنامه | سه شنبه 01:10
زاگرس IZG4124 بوشهر طبق برنامه | سه شنبه 01:45
کیش KIS7566 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 03:15
زاگرس IZG4138 آبادان طبق برنامه | سه شنبه 05:30
اترک ATR1917 تهران طبق برنامه | سه شنبه 06:30
کاسپین CPN026 تهران طبق برنامه | سه شنبه 07:00
ایران ایر IRA260 تهران طبق برنامه | سه شنبه 07:25
ماهان IRM1031 تهران طبق برنامه | سه شنبه 07:25
زاگرس IZG4122 اهواز طبق برنامه | سه شنبه 07:30
آتا TBZ5609 تهران طبق برنامه | سه شنبه 07:55
ماهان IRM4545 تهران طبق برنامه | سه شنبه 08:00
ایران ايرتور IRB966 تهران طبق برنامه | سه شنبه 08:00
آسمان IRC600 تهران طبق برنامه | سه شنبه 08:00
معراج MRJ2800 تهران طبق برنامه | سه شنبه 08:30
هواپيمايي ساها IRZ162 تهران طبق برنامه | سه شنبه 08:40
ایران ایر IRA482 یزد طبق برنامه | سه شنبه 09:20
آتا TBZ5686 تهران طبق برنامه | سه شنبه 09:30
ماهان IRM1033 تهران طبق برنامه | سه شنبه 09:30
آتا TBZ5611 تهران طبق برنامه | سه شنبه 09:40
آسمان IRC852 زاهدان طبق برنامه | سه شنبه 10:00
قشم QSM1252 تهران طبق برنامه | سه شنبه 10:05
زاگرس IZG4091 تهران طبق برنامه | سه شنبه 10:25
کیش KIS7069 تهران طبق برنامه | سه شنبه 10:30
زاگرس IZG4093 تهران طبق برنامه | سه شنبه 10:45
کاسپین CPN6920 عسلویه طبق برنامه | سه شنبه 11:00
کاسپین CPN6919 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 11:10
زاگرس IZG4041 تهران طبق برنامه | سه شنبه 11:15
تابان TBN6222 تهران طبق برنامه | سه شنبه 11:15
کاسپین CPN6959 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 11:30
ایران ايرتور IRB901 تبریز طبق برنامه | سه شنبه 11:30
تابان TBN6220 خرم‌آباد طبق برنامه | سه شنبه 11:30
تابان TBN6328 تهران طبق برنامه | سه شنبه 11:45
کاسپین CPN022 تهران طبق برنامه | سه شنبه 11:45
آتا TBZ5615 تبریز طبق برنامه | سه شنبه 12:00
آتا TBZ5688 زنجان طبق برنامه | سه شنبه 12:00
زاگرس IZG4031 تهران طبق برنامه | سه شنبه 12:00
ایران ايرتور IRB968 تهران طبق برنامه | سه شنبه 12:10
کاسپین CPN6909 کرمانشاه طبق برنامه | سه شنبه 12:10
قشم QSM1284 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 12:10
ماهان IRM1059 کرمان طبق برنامه | سه شنبه 12:15
آسمان IRC3961 اراک طبق برنامه | سه شنبه 12:15
آتا TBZ5652 همدان طبق برنامه | سه شنبه 12:50
ایران ايرتور IRB964 تهران طبق برنامه | سه شنبه 13:00
زاگرس IZG4108 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 13:00
کاسپین CPN6952 یزد طبق برنامه | سه شنبه 13:30
کیش KIS7446 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 13:30
قشم QSM1267 زابل طبق برنامه | سه شنبه 13:40
سپهران SHI4310 تهران طبق برنامه | سه شنبه 14:30
زاگرس IZG4104 شهرکرد طبق برنامه | سه شنبه 14:30
معراج MRJ2872 تبریز طبق برنامه | سه شنبه 14:30
هواپيمايي ساها IRZ165 کیش طبق برنامه | سه شنبه 14:40
سپهران SHI4300 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 14:45
ماهان IRM1035 تهران طبق برنامه | سه شنبه 15:00
ایران ایر IRA268 تهران طبق برنامه | سه شنبه 15:20
زاگرس IZG4142 رشت طبق برنامه | سه شنبه 15:30
آتا TBZ5622 اهواز طبق برنامه | سه شنبه 15:30
آتا TBZ5617 تبریز طبق برنامه | سه شنبه 15:30
آسمان IRC3928 چابهار طبق برنامه | سه شنبه 15:40
کاسپین CPN040 تهران طبق برنامه | سه شنبه 15:45
کاسپین CPN6923 ساری طبق برنامه | سه شنبه 16:00
زاگرس IZG4045 تهران طبق برنامه | سه شنبه 16:15
آتا TBZ5629 تهران طبق برنامه | سه شنبه 16:20
ایران ايرتور IRB905 رشت طبق برنامه | سه شنبه 16:30
قشم QSM1202 تهران طبق برنامه | سه شنبه 16:35
کاسپین CPN6987 ساری طبق برنامه | سه شنبه 17:00
ایران ایر IRA460 تهران طبق برنامه | سه شنبه 17:00
آتا TBZ5638 ساری طبق برنامه | سه شنبه 17:20
زاگرس IZG4075 تهران طبق برنامه | سه شنبه 17:25
کیش KIS7072 کیش طبق برنامه | سه شنبه 17:30
تابان TBN6204 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 17:50
آتا TBZ5662 قشم طبق برنامه | سه شنبه 18:00
تابان TBN6324 تهران طبق برنامه | سه شنبه 18:00
ایران ايرتور IRB8083 كاشان طبق برنامه | سه شنبه 18:10
تابان TBN6258 تهران طبق برنامه | سه شنبه 18:40
زاگرس IZG4102 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 19:00
زاگرس IZG4110 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 19:00
تابان TBN6254 تهران طبق برنامه | سه شنبه 19:20
آسمان IRC619 یزد طبق برنامه | سه شنبه 19:25
زاگرس IZG4124 بوشهر طبق برنامه | سه شنبه 19:30
آسمان IRC636 گرگان طبق برنامه | سه شنبه 19:45
زاگرس IZG4073 تهران طبق برنامه | سه شنبه 20:20
کیش KIS7448 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 21:00
کاسپین CPN6965 بوشهر طبق برنامه | سه شنبه 21:05
تابان TBN6256 تهران طبق برنامه | سه شنبه 21:10
ایران ایر IRA356 آبادان طبق برنامه | سه شنبه 21:10
تابان TBN6210 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 21:20
ماهان IRM1037 تهران طبق برنامه | سه شنبه 21:20
اترک ATR1919 تهران طبق برنامه | سه شنبه 21:25
ایران ایر IRA390 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 21:25
آتا TBZ5658 اهواز طبق برنامه | سه شنبه 21:30
ایران ایر IRA258 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 21:40
کاسپین CPN028 تهران طبق برنامه | سه شنبه 21:55
قشم QSM1208 کرمانشاه طبق برنامه | سه شنبه 22:00
تابان TBN6224 تهران طبق برنامه | سه شنبه 22:10
تابان TBN6342 تهران طبق برنامه | سه شنبه 22:30
ماهان IRM1021 ساری طبق برنامه | سه شنبه 22:30
زاگرس IZG4128 آبادان طبق برنامه | سه شنبه 23:00
آتا TBZ5672 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 23:00
تابان TBN6214 اهواز طبق برنامه | سه شنبه 23:45
زاگرس IZG4027 تهران طبق برنامه | سه شنبه 23:59
تابان TBN6206 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 00:20
ایران ايرتور IRB960 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 00:30
زاگرس IZG4057 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 01:10
آتا TBZ5640 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 01:30
زاگرس IZG4134 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 01:45
کیش KIS7566 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 03:15
زاگرس IZG4138 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 05:30
آسمان IRC600 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 06:30
کاسپین CPN026 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 06:40
ایران ايرتور IRB964 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 07:00
ماهان IRM1031 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 07:25
زاگرس IZG4122 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 07:30
آتا TBZ5609 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 07:55
هواپيمايي ساها IRZ162 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 08:30
کاسپین CPN6928 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 08:45
معراج MRJ2802 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 09:15
آتا TBZ5686 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 09:30
کاسپین CPN6970 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 09:30
ماهان IRM1033 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 09:30
آتا TBZ5611 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 09:45
سپهران SHI4310 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 09:50
ایران ایر IRA464 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:10
ایران ایر IRA487 زاهدان طبق برنامه | چهار شنبه 10:15
کیش KIS7480 بندرعباس طبق برنامه | چهار شنبه 10:15
زاگرس IZG4091 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:25
آسمان IRC852 زاهدان طبق برنامه | چهار شنبه 10:25
کیش KIS7069 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:30
کیش KIS7527 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:45
زاگرس IZG4093 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:45
زاگرس IZG4041 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 11:15
تابان TBN6328 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 11:45
کیش KIS7487 رشت طبق برنامه | چهار شنبه 11:45
ایران ايرتور IRB901 تبریز طبق برنامه | چهار شنبه 11:45
تابان TBN6210 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 11:50
آسمان IRC3901 ایلام طبق برنامه | چهار شنبه 11:55
آتا TBZ5615 تبریز طبق برنامه | چهار شنبه 12:00
کاسپین CPN6952 یزد طبق برنامه | چهار شنبه 12:00
کیش KIS7570 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 12:00
زاگرس IZG4031 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 12:00
کاسپین CPN6909 کرمانشاه طبق برنامه | چهار شنبه 12:10
قشم QSM1284 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 12:10
قشم QSM1250 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 12:20
تابان TBN6216 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 12:30
آتا TBZ5690 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 12:50
تابان TBN6284 ساری طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
کاسپین CPN022 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
زاگرس IZG4108 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
هواپيمايي ساها IRZ169 اردبیل طبق برنامه | چهار شنبه 13:45
آسمان IRC3737 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 14:00
تابان TBN6222 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 14:15
سپهران SHI4319 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 14:30
تابان TBN6256 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 15:00
ماهان IRM1035 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 15:00
کیش KIS7469 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 15:05
آتا TBZ5622 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 15:25
ایران ایر IRA460 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 15:25
کاسپین CPN6987 ساری طبق برنامه | چهار شنبه 15:30
آتا TBZ5617 تبریز طبق برنامه | چهار شنبه 15:30
کاسپین CPN040 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 15:40
آسمان IRC605 نوشهر طبق برنامه | چهار شنبه 15:50
زاگرس IZG4045 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:15
آتا TBZ5629 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:20
قشم QSM1202 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:45
تابان TBN6326 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 17:00
ایران ايرتور IRB943 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 17:00
کاسپین CPN6957 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 17:00
آتا TBZ5698 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 17:20
آتا TBZ5620 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 17:45
ایران ایر IRA248 گرگان طبق برنامه | چهار شنبه 17:55
تابان TBN6324 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 18:00
سپهران SHI4300 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 18:15
تابان TBN6208 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 18:20
کاسپین CPN6939 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 18:30
آسمان IRC619 یزد طبق برنامه | چهار شنبه 18:30
تابان TBN6258 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 18:40
ایران ایر IRA387 بیرجند طبق برنامه | چهار شنبه 18:50
زاگرس IZG4110 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 19:00
زاگرس IZG4075 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 19:10
کیش KIS7483 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 19:15
ایران ایر IRA226 ساری طبق برنامه | چهار شنبه 19:30
زاگرس IZG4128 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 19:30
تابان TBN6270 نوشهر طبق برنامه | چهار شنبه 20:00
کاسپین CPN6959 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 20:00
تابان TBN6254 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 20:10
کیش KIS7448 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 20:15
ایران ایر IRA452 رشت طبق برنامه | چهار شنبه 20:15
ماهان IRM1059 کرمان طبق برنامه | چهار شنبه 20:30
ایران ایر IRA468 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 20:40
تابان TBN6204 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 21:20
تابان TBN6304 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 21:30
آتا TBZ5658 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 21:30
قشم QSM1206 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 21:30
آسمان IRC602 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 21:40
کاسپین CPN028 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 21:45
تابان TBN6224 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 22:10
تابان TBN6342 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 22:30
آتا TBZ5694 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 22:40
ماهان IRM1045 کیش طبق برنامه | چهار شنبه 23:30
زاگرس IZG4073 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 23:45
زاگرس IZG4124 بوشهر طبق برنامه | چهار شنبه 23:55
زاگرس IZG4027 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 23:59
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
کاسپین CPN6971 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:30
آتا TBZ5618 تبریز طبق برنامه | چهار شنبه 10:30
آتا TBZ5621 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 10:35
ایران ایر IRA465 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:45
ماهان IRM1032 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:45
سپهران SHI4311 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 11:00
ایران ایر IRA386 بیرجند طبق برنامه | چهار شنبه 11:00
کیش KIS7481 بندرعباس طبق برنامه | چهار شنبه 11:15
آسمان IRC853 زاهدان طبق برنامه | چهار شنبه 11:25
کیش KIS7526 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 11:45
زاگرس IZG4092 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 12:30
کیش KIS7486 رشت طبق برنامه | چهار شنبه 12:30
آسمان IRC604 نوشهر طبق برنامه | چهار شنبه 12:40
تابان TBN6329 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 12:45
قشم QSM1285 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 12:50
ایران ايرتور IRB942 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 12:50
کاسپین CPN6986 ساری طبق برنامه | چهار شنبه 12:55
آتا TBZ5616 تبریز طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
زاگرس IZG4040 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
کیش KIS7571 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
تابان TBN6209 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
قشم QSM1251 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
کاسپین CPN6956 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 13:20
زاگرس IZG4030 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 13:30
آتا TBZ5619 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 13:50
زاگرس IZG4125 بوشهر طبق برنامه | چهار شنبه 14:00
کاسپین CPN6938 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 14:20
زاگرس IZG4129 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 14:30
تابان TBN6207 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 14:30
هواپيمايي ساها IRZ163 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 14:45
تابان TBN6223 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 14:45
آسمان IRC3736 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 14:45
زاگرس IZG4111 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 15:00
تابان TBN6221 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 15:15
زاگرس IZG4074 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 15:30
کیش KIS7468 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 15:45
سپهران SHI4318 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:00
تابان TBN6269 نوشهر طبق برنامه | چهار شنبه 16:00
ایران ایر IRA453 رشت طبق برنامه | چهار شنبه 16:00
آتا TBZ5612 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:15
ماهان IRM1030 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:15
زاگرس IZG4072 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:30
آتا TBZ5657 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 16:30
آسمان IRC601 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:30
کاسپین CPN6958 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 16:40
کاسپین CPN6953 یزد طبق برنامه | چهار شنبه 17:00
ماهان IRM1034 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 17:00
آتا TBZ5630 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 17:30
زاگرس IZG4044 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 17:30
قشم QSM1207 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 17:30
تابان TBN6327 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 18:00
کاسپین CPN027 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 18:00
ایران ايرتور IRB900 تبریز طبق برنامه | چهار شنبه 18:00
آتا TBZ5699 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 18:15
ماهان IRM1044 کیش طبق برنامه | چهار شنبه 18:15
ایران ایر IRA249 گرگان طبق برنامه | چهار شنبه 18:30
آتا TBZ5693 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 19:00
تابان TBN6325 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 19:00
کیش KIS7068 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 19:00
سپهران SHI4301 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 19:15
آسمان IRC618 یزد طبق برنامه | چهار شنبه 19:30
ایران ایر IRA486 زاهدان طبق برنامه | چهار شنبه 19:35
کاسپین CPN023 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 19:40
تابان TBN6213 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 19:45
کیش KIS7482 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 20:00
ایران ایر IRA227 ساری طبق برنامه | چهار شنبه 20:05
زاگرس IZG4026 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 20:30
ایران ایر IRA461 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 20:50
کیش KIS7449 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 21:00
کاسپین CPN041 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 21:00
ایران ایر IRA469 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 21:25
زاگرس IZG4056 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 21:30
ماهان IRM1058 کرمان طبق برنامه | چهار شنبه 21:30
قشم QSM1203 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 22:10
تابان TBN6303 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 22:30
آسمان IRC603 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 22:30
تابان TBN6203 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 22:45
کاسپین CPN029 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 23:00
زاگرس IZG4139 آبادان آماده پرواز | سه شنبه 01:00
آتا TBZ5641 اهواز دريافت كارت پرواز | سه شنبه 02:00
زاگرس IZG4123 اهواز طبق برنامه | سه شنبه 02:30
کیش KIS7567 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 04:15
ایران ايرتور IRB961 تهران طبق برنامه | سه شنبه 05:00
آتا TBZ5685 تهران طبق برنامه | سه شنبه 05:45
تابان TBN6257 تهران طبق برنامه | سه شنبه 06:15
تابان TBN6251 تهران طبق برنامه | سه شنبه 06:30
زاگرس IZG4090 تهران طبق برنامه | سه شنبه 06:30
تابان TBN6219 خرم‌آباد طبق برنامه | سه شنبه 06:45
کاسپین CPN6918 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 07:10
تابان TBN6221 تهران طبق برنامه | سه شنبه 07:30
اترک ATR1918 تهران طبق برنامه | سه شنبه 07:55
آتا TBZ5687 زنجان طبق برنامه | سه شنبه 08:00
تابان TBN6341 تهران طبق برنامه | سه شنبه 08:00
ایران ایر IRA391 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 08:10
کاسپین CPN6908 کرمانشاه طبق برنامه | سه شنبه 08:15
آتا TBZ5651 همدان طبق برنامه | سه شنبه 08:45
آسمان IRC3960 اراک طبق برنامه | سه شنبه 08:45
زاگرس IZG4109 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 09:00
ایران ايرتور IRB967 تهران طبق برنامه | سه شنبه 09:00
معراج MRJ2873 تبریز طبق برنامه | سه شنبه 09:30
هواپيمايي ساها IRZ164 کیش طبق برنامه | سه شنبه 09:40
ایران ایر IRA483 یزد طبق برنامه | سه شنبه 09:55
زاگرس IZG4105 شهرکرد طبق برنامه | سه شنبه 10:00
آتا TBZ5618 تبریز طبق برنامه | سه شنبه 10:30
آتا TBZ5621 اهواز طبق برنامه | سه شنبه 10:40
قشم QSM1266 زابل طبق برنامه | سه شنبه 10:45
ماهان IRM1032 تهران طبق برنامه | سه شنبه 10:45
آسمان IRC3929 چابهار طبق برنامه | سه شنبه 10:50
زاگرس IZG4143 رشت طبق برنامه | سه شنبه 11:30
کیش KIS7068 تهران طبق برنامه | سه شنبه 11:30
کاسپین CPN6921 عسلویه طبق برنامه | سه شنبه 12:00
کاسپین CPN025 تهران طبق برنامه | سه شنبه 12:15
تابان TBN6255 تهران طبق برنامه | سه شنبه 12:30
زاگرس IZG4092 تهران طبق برنامه | سه شنبه 12:30
ایران ايرتور IRB904 رشت طبق برنامه | سه شنبه 12:35
تابان TBN6329 تهران طبق برنامه | سه شنبه 12:45
ایران ايرتور IRB969 تهران طبق برنامه | سه شنبه 12:45
قشم QSM1285 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 12:50
کاسپین CPN6958 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 12:50
آتا TBZ5661 قشم طبق برنامه | سه شنبه 13:00
آتا TBZ5616 تبریز طبق برنامه | سه شنبه 13:00
آسمان IRC601 تهران طبق برنامه | سه شنبه 13:00
کاسپین CPN6922 ساری طبق برنامه | سه شنبه 13:10
زاگرس IZG4040 تهران طبق برنامه | سه شنبه 13:15
ماهان IRM1058 کرمان طبق برنامه | سه شنبه 13:15
کاسپین CPN027 تهران طبق برنامه | سه شنبه 13:30
زاگرس IZG4030 تهران طبق برنامه | سه شنبه 13:45
زاگرس IZG4129 آبادان طبق برنامه | سه شنبه 13:55
ایران ايرتور IRB8082 كاشان طبق برنامه | سه شنبه 14:00
تابان TBN6203 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 14:00
کاسپین CPN6986 ساری طبق برنامه | سه شنبه 14:15
قشم QSM1253 تهران طبق برنامه | سه شنبه 14:15
آتا TBZ5637 ساری طبق برنامه | سه شنبه 14:30
کیش KIS7447 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 14:30
زاگرس IZG4125 بوشهر طبق برنامه | سه شنبه 14:45
تابان TBN6223 تهران طبق برنامه | سه شنبه 14:45
زاگرس IZG4111 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 15:00
زاگرس IZG4103 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 15:30
معراج MRJ2801 تهران طبق برنامه | سه شنبه 15:30
هواپيمايي ساها IRZ163 تهران طبق برنامه | سه شنبه 15:40
سپهران SHI4301 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 15:45
سپهران SHI4311 تهران طبق برنامه | سه شنبه 16:00
ماهان IRM1030 تهران طبق برنامه | سه شنبه 16:00
ایران ایر IRA357 آبادان طبق برنامه | سه شنبه 16:05
آتا TBZ5612 تهران طبق برنامه | سه شنبه 16:10
آتا TBZ5657 اهواز طبق برنامه | سه شنبه 16:30
آسمان IRC853 زاهدان طبق برنامه | سه شنبه 16:30
زاگرس IZG4072 تهران طبق برنامه | سه شنبه 16:45
کاسپین CPN6964 بوشهر طبق برنامه | سه شنبه 16:45
کاسپین CPN023 تهران طبق برنامه | سه شنبه 17:00
ماهان IRM1034 تهران طبق برنامه | سه شنبه 17:00
ماهان IRM4546 تهران طبق برنامه | سه شنبه 17:15
قشم QSM1209 کرمانشاه طبق برنامه | سه شنبه 17:15
آتا TBZ5630 تهران طبق برنامه | سه شنبه 17:30
زاگرس IZG4044 تهران طبق برنامه | سه شنبه 17:30
کاسپین CPN6953 یزد طبق برنامه | سه شنبه 17:45
ایران ایر IRA259 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 17:45
ایران ايرتور IRB900 تبریز طبق برنامه | سه شنبه 18:05
آتا TBZ5610 تهران طبق برنامه | سه شنبه 18:20
زاگرس IZG4074 تهران طبق برنامه | سه شنبه 18:30
کیش KIS7073 کیش طبق برنامه | سه شنبه 18:30
آتا TBZ5671 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 19:00
تابان TBN6325 تهران طبق برنامه | سه شنبه 19:00
تابان TBN6213 اهواز طبق برنامه | سه شنبه 19:15
ایران ايرتور IRB965 تهران طبق برنامه | سه شنبه 20:00
آسمان IRC618 یزد طبق برنامه | سه شنبه 20:25
زاگرس IZG4026 تهران طبق برنامه | سه شنبه 20:30
آسمان IRC637 گرگان طبق برنامه | سه شنبه 20:30
تابان TBN6205 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 20:45
زاگرس IZG4135 اهواز طبق برنامه | سه شنبه 21:00
زاگرس IZG4056 تهران طبق برنامه | سه شنبه 21:30
کیش KIS7449 شیراز طبق برنامه | سه شنبه 21:45
ایران ایر IRA269 تهران طبق برنامه | سه شنبه 21:55
ایران ایر IRA261 تهران طبق برنامه | سه شنبه 22:00
کاسپین CPN041 تهران طبق برنامه | سه شنبه 22:00
ایران ایر IRA461 تهران طبق برنامه | سه شنبه 22:25
تابان TBN6209 اصفهان طبق برنامه | سه شنبه 22:30
ماهان IRM1036 تهران طبق برنامه | سه شنبه 22:30
اترک ATR1920 تهران طبق برنامه | سه شنبه 22:40
قشم QSM1203 تهران طبق برنامه | سه شنبه 22:40
کاسپین CPN029 تهران طبق برنامه | سه شنبه 23:00
ماهان IRM1020 ساری طبق برنامه | سه شنبه 23:30
زاگرس IZG4139 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 01:00
زاگرس IZG4123 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 02:00
آتا TBZ5641 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 02:30
کیش KIS7567 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 04:15
ایران ايرتور IRB961 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 05:00
آتا TBZ5685 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 05:45
تابان TBN6251 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 06:15
زاگرس IZG4090 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 06:30
تابان TBN6255 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 06:45
تابان TBN6257 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 07:00
آسمان IRC3902 ایلام طبق برنامه | چهار شنبه 07:15
تابان TBN6215 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 07:30
کاسپین CPN6908 کرمانشاه طبق برنامه | چهار شنبه 07:30
تابان TBN6341 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 08:00
ایران ايرتور IRB965 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 08:00
آتا TBZ5689 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 08:50
آتا TBZ5610 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 09:00
زاگرس IZG4109 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 09:00
هواپيمايي ساها IRZ168 اردبیل طبق برنامه | چهار شنبه 09:30
کاسپین CPN6929 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 09:40
تابان TBN6283 ساری طبق برنامه | چهار شنبه 10:00
معراج MRJ2803 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:15
کاسپین CPN6971 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:30
آتا TBZ5618 تبریز طبق برنامه | چهار شنبه 10:30
آتا TBZ5621 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 10:35
ایران ایر IRA465 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:45
ماهان IRM1032 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 10:45
سپهران SHI4311 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 11:00
ایران ایر IRA386 بیرجند طبق برنامه | چهار شنبه 11:00
کیش KIS7481 بندرعباس طبق برنامه | چهار شنبه 11:15
آسمان IRC853 زاهدان طبق برنامه | چهار شنبه 11:25
کیش KIS7526 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 11:45
زاگرس IZG4092 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 12:30
کیش KIS7486 رشت طبق برنامه | چهار شنبه 12:30
آسمان IRC604 نوشهر طبق برنامه | چهار شنبه 12:40
تابان TBN6329 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 12:45
قشم QSM1285 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 12:50
ایران ايرتور IRB942 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 12:50
کاسپین CPN6986 ساری طبق برنامه | چهار شنبه 12:55
آتا TBZ5616 تبریز طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
زاگرس IZG4040 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
کیش KIS7571 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
تابان TBN6209 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
قشم QSM1251 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
کاسپین CPN6956 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 13:20
زاگرس IZG4030 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 13:30
آتا TBZ5619 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 13:50
زاگرس IZG4125 بوشهر طبق برنامه | چهار شنبه 14:00
کاسپین CPN6938 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 14:20
زاگرس IZG4129 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 14:30
تابان TBN6207 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 14:30
هواپيمايي ساها IRZ163 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 14:45
تابان TBN6223 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 14:45
آسمان IRC3736 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 14:45
زاگرس IZG4111 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 15:00
تابان TBN6221 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 15:15
زاگرس IZG4074 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 15:30
کیش KIS7468 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 15:45
سپهران SHI4318 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:00
تابان TBN6269 نوشهر طبق برنامه | چهار شنبه 16:00
ایران ایر IRA453 رشت طبق برنامه | چهار شنبه 16:00
آتا TBZ5612 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:15
ماهان IRM1030 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:15
زاگرس IZG4072 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:30
آتا TBZ5657 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 16:30
آسمان IRC601 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 16:30
کاسپین CPN6958 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 16:40
کاسپین CPN6953 یزد طبق برنامه | چهار شنبه 17:00
ماهان IRM1034 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 17:00
آتا TBZ5630 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 17:30
زاگرس IZG4044 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 17:30
قشم QSM1207 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 17:30
تابان TBN6327 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 18:00
کاسپین CPN027 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 18:00
ایران ايرتور IRB900 تبریز طبق برنامه | چهار شنبه 18:00
آتا TBZ5699 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 18:15
ماهان IRM1044 کیش طبق برنامه | چهار شنبه 18:15
ایران ایر IRA249 گرگان طبق برنامه | چهار شنبه 18:30
آتا TBZ5693 آبادان طبق برنامه | چهار شنبه 19:00
تابان TBN6325 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 19:00
کیش KIS7068 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 19:00
سپهران SHI4301 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 19:15
آسمان IRC618 یزد طبق برنامه | چهار شنبه 19:30
ایران ایر IRA486 زاهدان طبق برنامه | چهار شنبه 19:35
کاسپین CPN023 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 19:40
تابان TBN6213 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 19:45
کیش KIS7482 اهواز طبق برنامه | چهار شنبه 20:00
ایران ایر IRA227 ساری طبق برنامه | چهار شنبه 20:05
زاگرس IZG4026 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 20:30
ایران ایر IRA461 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 20:50
کیش KIS7449 شیراز طبق برنامه | چهار شنبه 21:00
کاسپین CPN041 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 21:00
ایران ایر IRA469 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 21:25
زاگرس IZG4056 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 21:30
ماهان IRM1058 کرمان طبق برنامه | چهار شنبه 21:30
قشم QSM1203 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 22:10
تابان TBN6303 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 22:30
آسمان IRC603 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 22:30
تابان TBN6203 اصفهان طبق برنامه | چهار شنبه 22:45
کاسپین CPN029 تهران طبق برنامه | چهار شنبه 23:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
العراقيه IAW120 بغداد در حال سوار شدن | سه شنبه 01:00
العراقيه IAW116 نجف دريافت كارت پرواز | سه شنبه 02:00
ترکیش THY889 استانبول دريافت كارت پرواز | سه شنبه 02:35
جورجين TGZ1716 تفلیس طبق برنامه | سه شنبه 04:00
ماهان IRM1149 کابل طبق برنامه | سه شنبه 04:45
هواپيمايي قطر QTR495 دوحه طبق برنامه | سه شنبه 05:20
تابان TBN7267 نجف طبق برنامه | سه شنبه 06:30
ماهان IRM5111 لاهور طبق برنامه | سه شنبه 08:45
ماهان IRM5107 لاهور طبق برنامه | سه شنبه 09:00
ماهان IRM1143 کابل طبق برنامه | سه شنبه 10:45
امارات UAE968 دبی طبق برنامه | سه شنبه 11:45
قشم QSM2297 نجف طبق برنامه | سه شنبه 12:30
العراقيه IAW118 نجف طبق برنامه | سه شنبه 13:00
کام ایر KMF402 مزارشریف طبق برنامه | سه شنبه 13:30
العربیه ABY206 شارجه طبق برنامه | سه شنبه 14:50
معراج MRJ4801 نجف طبق برنامه | سه شنبه 16:30
ماهان IRM1168 نجف طبق برنامه | سه شنبه 18:15
العراقيه IAW162 بغداد طبق برنامه | سه شنبه 20:00
فلای دبی FDB252 دبی طبق برنامه | سه شنبه 20:05
العراقيه IAW116 بغداد طبق برنامه | چهار شنبه 01:00
اطلس گلوبال KK543 آدانا طبق برنامه | چهار شنبه 01:50
ترکیش THY889 استانبول طبق برنامه | چهار شنبه 02:35
العراقيه IAW116A نجف طبق برنامه | چهار شنبه 03:00
عمان ایر OMA452 مسقط طبق برنامه | چهار شنبه 05:10
ماهان IRM1176 بغداد طبق برنامه | چهار شنبه 05:15
آتا TBZ6622 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 07:00
ماهان IRM1188 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 08:45
امارات UAE968 دبی طبق برنامه | چهار شنبه 11:45
کیش KIS7136 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 12:10
کام ایر KMF402 مزارشریف طبق برنامه | چهار شنبه 12:30
العراقيه IAW118 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
جزیره JZR357 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 14:00
العربیه ABY206 شارجه طبق برنامه | چهار شنبه 15:05
جزیره JZR359 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 15:35
کویت KAC512 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 17:40
العراقيه IAW162 بغداد طبق برنامه | چهار شنبه 20:00
فلای دبی FDB252 دبی طبق برنامه | چهار شنبه 20:05
ایران ایر IRA3431 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 21:00
هواپيمايي قطر QTR493 دوحه طبق برنامه | چهار شنبه 23:50
العراقيه IAW120 بغداد در حال سوار شدن | سه شنبه 01:00
العراقيه IAW116 نجف دريافت كارت پرواز | سه شنبه 02:00
ترکیش THY889 استانبول دريافت كارت پرواز | سه شنبه 02:35
جورجين TGZ1716 تفلیس طبق برنامه | سه شنبه 04:00
ماهان IRM1149 کابل طبق برنامه | سه شنبه 04:45
هواپيمايي قطر QTR495 دوحه طبق برنامه | سه شنبه 05:20
تابان TBN7267 نجف طبق برنامه | سه شنبه 06:30
ماهان IRM5111 لاهور طبق برنامه | سه شنبه 08:45
ماهان IRM5107 لاهور طبق برنامه | سه شنبه 09:00
ماهان IRM1143 کابل طبق برنامه | سه شنبه 10:45
امارات UAE968 دبی طبق برنامه | سه شنبه 11:45
قشم QSM2297 نجف طبق برنامه | سه شنبه 12:30
العراقيه IAW118 نجف طبق برنامه | سه شنبه 13:00
کام ایر KMF402 مزارشریف طبق برنامه | سه شنبه 13:30
العربیه ABY206 شارجه طبق برنامه | سه شنبه 14:50
معراج MRJ4801 نجف طبق برنامه | سه شنبه 16:30
ماهان IRM1168 نجف طبق برنامه | سه شنبه 18:15
العراقيه IAW162 بغداد طبق برنامه | سه شنبه 20:00
فلای دبی FDB252 دبی طبق برنامه | سه شنبه 20:05
العراقيه IAW116 بغداد طبق برنامه | چهار شنبه 01:00
اطلس گلوبال KK543 آدانا طبق برنامه | چهار شنبه 01:50
ترکیش THY889 استانبول طبق برنامه | چهار شنبه 02:35
العراقيه IAW116A نجف طبق برنامه | چهار شنبه 03:00
عمان ایر OMA452 مسقط طبق برنامه | چهار شنبه 05:10
ماهان IRM1176 بغداد طبق برنامه | چهار شنبه 05:15
آتا TBZ6622 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 07:00
ماهان IRM1188 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 08:45
امارات UAE968 دبی طبق برنامه | چهار شنبه 11:45
کیش KIS7136 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 12:10
کام ایر KMF402 مزارشریف طبق برنامه | چهار شنبه 12:30
العراقيه IAW118 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 13:00
جزیره JZR357 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 14:00
العربیه ABY206 شارجه طبق برنامه | چهار شنبه 15:05
جزیره JZR359 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 15:35
کویت KAC512 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 17:40
العراقيه IAW162 بغداد طبق برنامه | چهار شنبه 20:00
فلای دبی FDB252 دبی طبق برنامه | چهار شنبه 20:05
ایران ایر IRA3431 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 21:00
هواپيمايي قطر QTR493 دوحه طبق برنامه | چهار شنبه 23:50
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
العراقيه IAW115 نجف اعلام ورود | سه شنبه 01:30
ترکیش THY888 استانبول طبق برنامه | سه شنبه 01:40
جورجين TGZ1715 تفلیس طبق برنامه | سه شنبه 03:00
هواپيمايي قطر QTR494 دوحه طبق برنامه | سه شنبه 04:20
ماهان IRM1148 کابل طبق برنامه | سه شنبه 09:35
امارات UAE967 دبی طبق برنامه | سه شنبه 10:15
قشم QSM2296 نجف طبق برنامه | سه شنبه 11:00
العراقيه IAW161 بغداد طبق برنامه | سه شنبه 12:00
تابان TBN7268 نجف طبق برنامه | سه شنبه 12:15
کام ایر KMF401 مزارشریف طبق برنامه | سه شنبه 12:30
العربیه ABY205 شارجه طبق برنامه | سه شنبه 14:10
ماهان IRM5110 لاهور طبق برنامه | سه شنبه 14:55
معراج MRJ4800 نجف طبق برنامه | سه شنبه 15:00
ماهان IRM1142 کابل طبق برنامه | سه شنبه 15:35
ماهان IRM5106 لاهور طبق برنامه | سه شنبه 16:10
فلای دبی FDB251 دبی طبق برنامه | سه شنبه 18:40
العراقيه IAW117 نجف طبق برنامه | سه شنبه 19:00
العراقيه IAW115 بغداد طبق برنامه | سه شنبه 23:55
ماهان IRM1169 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 00:30
اطلس گلوبال KK542 آدانا طبق برنامه | چهار شنبه 00:50
العراقيه IAW115A نجف طبق برنامه | چهار شنبه 01:00
ترکیش THY888 استانبول طبق برنامه | چهار شنبه 01:40
عمان ایر OMA451 مسقط طبق برنامه | چهار شنبه 04:20
امارات UAE967 دبی طبق برنامه | چهار شنبه 10:15
کام ایر KMF401 مزارشریف طبق برنامه | چهار شنبه 11:30
العراقيه IAW161 بغداد طبق برنامه | چهار شنبه 12:00
جزیره JZR356 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 12:50
العربیه ABY205 شارجه طبق برنامه | چهار شنبه 14:10
جزیره JZR358 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 14:35
ماهان IRM1189 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 15:00
کویت KAC511 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 16:40
ماهان IRM1179 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 16:55
کیش KIS7137 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 18:00
آتا TBZ6623 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 18:00
فلای دبی FDB251 دبی طبق برنامه | چهار شنبه 18:40
العراقيه IAW117 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 19:00
ایران ایر IRA3430 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 19:05
هواپيمايي قطر QTR492 دوحه طبق برنامه | چهار شنبه 22:50
العراقيه IAW115 نجف اعلام ورود | سه شنبه 01:30
ترکیش THY888 استانبول طبق برنامه | سه شنبه 01:40
جورجين TGZ1715 تفلیس طبق برنامه | سه شنبه 03:00
هواپيمايي قطر QTR494 دوحه طبق برنامه | سه شنبه 04:20
ماهان IRM1148 کابل طبق برنامه | سه شنبه 09:35
امارات UAE967 دبی طبق برنامه | سه شنبه 10:15
قشم QSM2296 نجف طبق برنامه | سه شنبه 11:00
العراقيه IAW161 بغداد طبق برنامه | سه شنبه 12:00
تابان TBN7268 نجف طبق برنامه | سه شنبه 12:15
کام ایر KMF401 مزارشریف طبق برنامه | سه شنبه 12:30
العربیه ABY205 شارجه طبق برنامه | سه شنبه 14:10
ماهان IRM5110 لاهور طبق برنامه | سه شنبه 14:55
معراج MRJ4800 نجف طبق برنامه | سه شنبه 15:00
ماهان IRM1142 کابل طبق برنامه | سه شنبه 15:35
ماهان IRM5106 لاهور طبق برنامه | سه شنبه 16:10
فلای دبی FDB251 دبی طبق برنامه | سه شنبه 18:40
العراقيه IAW117 نجف طبق برنامه | سه شنبه 19:00
العراقيه IAW115 بغداد طبق برنامه | سه شنبه 23:55
ماهان IRM1169 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 00:30
اطلس گلوبال KK542 آدانا طبق برنامه | چهار شنبه 00:50
العراقيه IAW115A نجف طبق برنامه | چهار شنبه 01:00
ترکیش THY888 استانبول طبق برنامه | چهار شنبه 01:40
عمان ایر OMA451 مسقط طبق برنامه | چهار شنبه 04:20
امارات UAE967 دبی طبق برنامه | چهار شنبه 10:15
کام ایر KMF401 مزارشریف طبق برنامه | چهار شنبه 11:30
العراقيه IAW161 بغداد طبق برنامه | چهار شنبه 12:00
جزیره JZR356 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 12:50
العربیه ABY205 شارجه طبق برنامه | چهار شنبه 14:10
جزیره JZR358 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 14:35
ماهان IRM1189 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 15:00
کویت KAC511 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 16:40
ماهان IRM1179 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 16:55
کیش KIS7137 کویت طبق برنامه | چهار شنبه 18:00
آتا TBZ6623 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 18:00
فلای دبی FDB251 دبی طبق برنامه | چهار شنبه 18:40
العراقيه IAW117 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 19:00
ایران ایر IRA3430 نجف طبق برنامه | چهار شنبه 19:05
هواپيمايي قطر QTR492 دوحه طبق برنامه | چهار شنبه 22:50

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای مشهد

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه شهید هاشمی نژاد

فرودگاه مشهد درسال 1330 درمحل زائرسرای فعلی احداث شد . قبل ازآن درمحل ميدان پانزده خرداد باندی خاکی جهت فرود هواپیماهای کوچک نظامی وجودداشت که محل استقرار قبضه های ضدهوائی بود . اولین باندفرودگاه مشهد درتوسعه فرودگاه مشهد به صورت  تاکسی وی الحاقی پارکینگ هواپیمای فرودگاه قدیم به ابتدای باند 13 وادامه آن بصورت تاکسی وی تا پارکینگ نیروی هوائی بهسازی گردید.درسال 1346 باندجدید فرودگاه مشهد از نوع بتن وپایگاه پدافند نیروی هوائی مورد بهره برداری قرارگرفت که روزانه یک پرواز از نوع DC3درمسیرتهران مشهد وپروازهای آموزشی و ایرتاکسی علاوه بر پروازهای نظامی ازآن استفاده میکردند باافزایش پروازها و ورود هواپیماهای DC8 ومتعاقباً  بوئینگ 727،737،7077 وایرباس درسال 13577 پارکینگ وترمینال جدید برج مراقبت پرواز وساختمانهای جانبی فرودگاه جدید بصورت ناقص مورد بهره برداری قرارگرفت که بعلت انحلال شرکت پیمانکار مراحل تکمیل آن تا بعدازانقلاب اسلامی ادامه یافت . پس ازانقلاب شكوهمند اسلامی، فرودگاه مشهد وارد مرحله جديدي از فعاليت خود شد. كاركنان خدوم فرودگاه مشهد با تعهد و عشق به نظام و رهبري ، فعاليتي از سر انگيزه و شور انقلابي خود را آغاز نمودند. با پايان جنگ تحميلي و ورود مملكت به دوران سازندگي فرودگاه مشهد مزين به نام مبارك شهيد هاشمي نژاد گرديد