سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه شیراز

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه شیراز
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
سپهران 4309 تهران طبق برنامه چهار شنبه 01:00
کیش ایر 7559 تهران طبق برنامه چهار شنبه 00:45
آسمان 3846 کیش طبق برنامه چهار شنبه 00:35
آسمان 3788 تهران طبق برنامه چهار شنبه 00:20
آسمان 3826 اهواز طبق برنامه سه شنبه 23:50
کیش ایر 7449 مشهد طبق برنامه سه شنبه 23:30
آسمان 3786 تهران لغو شد سه شنبه 22:55
زاگرس 4011 تهران طبق برنامه سه شنبه 21:40
ایران ایر 399 چابهار لغو شد سه شنبه 21:35
ماهان 1087 تهران طبق برنامه سه شنبه 21:30
سپهران 4307 کیش طبق برنامه سه شنبه 21:00
آسمان 3808 قشم طبق برنامه سه شنبه 20:50
کاسپین 048 تهران طبق برنامه سه شنبه 20:40
آسمان 3798 بندر عباس طبق برنامه سه شنبه 20:30
معراج 2840 تهران لغو شد سه شنبه 20:00
کیش ایر 7505 تهران طبق برنامه سه شنبه 20:00
ساها 156 تهران طبق برنامه سه شنبه 19:45
آسمان 3866 ساری طبق برنامه سه شنبه 19:45
ایران ایر 259 مشهد طبق برنامه سه شنبه 19:20
سپهران 4303 تهران طبق برنامه سه شنبه 19:10
کیش ایر 7460 کیش طبق برنامه سه شنبه 18:45
آسمان 3790 تهران لغو شد سه شنبه 18:10
سپهران 4301 مشهد طبق برنامه سه شنبه 17:30
ایران ایر 422 تهران طبق برنامه سه شنبه 17:30
ایران ایر 428 تهران لغو شد سه شنبه 16:50
آتا 5623 تهران طبق برنامه سه شنبه 16:45
زاگرس 4111 مشهد طبق برنامه سه شنبه 16:30
آسمان 3804 لامرد طبق برنامه سه شنبه 14:50
قشم ایر 1285 مشهد طبق برنامه سه شنبه 14:30
آسمان 3796 رشت طبق برنامه سه شنبه 13:25
نفت 2510 سیری طبق برنامه سه شنبه 11:50
آسمان 3776 تهران لغو شد سه شنبه 11:15
ماهان 1089 تهران طبق برنامه سه شنبه 11:05
ماهان 4563 اهواز طبق برنامه سه شنبه 11:00
آتا 5631 تهران طبق برنامه سه شنبه 10:20
کاسپین 6948 عسلویه طبق برنامه سه شنبه 10:15
قشم ایر 1298 تهران طبق برنامه سه شنبه 09:50
آسمان 3774 تهران طبق برنامه سه شنبه 09:40
نفت 2502 خارک طبق برنامه سه شنبه 08:40
کاسپین 6918 مشهد طبق برنامه سه شنبه 08:40
آسمان 3772 تهران طبق برنامه سه شنبه 08:40
ماهان 4562 کرمان طبق برنامه سه شنبه 07:05
کیش ایر 7567 مشهد طبق برنامه سه شنبه 05:45
آسمان 3870 آبادان اعلام ورود (01:43) سه شنبه 01:20
آسمان 3832 اهواز اعلام ورود (00:58) سه شنبه 01:00
سپهران 4301 مشهد اعلام ورود (01:06) سه شنبه 01:00
سپهران 4309 تهران اعلام ورود (01:21) سه شنبه 01:00
کیش ایر 7559 تهران اعلام ورود (01:05) سه شنبه 00:45
آسمان 3788 تهران نشست(00:40)-تحویل بار از تسمه نقاله(3) سه شنبه 00:20
آسمان 3778 تبریز نشست(00:38)-تحویل بار از تسمه نقاله(2) دو شنبه 23:30
کیش ایر 7449 مشهد نشست(23:10)-پایان تحویل بار دو شنبه 22:30
قشم ایر 1236 تهران نشست(22:44)-پایان تحویل بار دو شنبه 22:00
زاگرس 4011 تهران نشست(21:50)-پایان تحویل بار دو شنبه 21:40
ماهان 1087 تهران نشست(23:02)-پایان تحویل بار دو شنبه 21:30
ایران ایر 339 بندر عباس نشست(00:16)-پایان تحویل بار دو شنبه 21:15
آسمان 3846 کیش نشست(20:56)-پایان تحویل بار دو شنبه 20:50
کاسپین 048 تهران لغو شد دو شنبه 20:45
کیش ایر 7571 مشهد نشست(20:37)-پایان تحویل بار دو شنبه 20:45
ساها 156 تهران نشست(20:18)-پایان تحویل بار دو شنبه 19:55
آسمان 3792 تهران نشست(19:40)-پایان تحویل بار دو شنبه 19:40
ایران ایر 470 اصفهان نشست(19:22)-پایان تحویل بار دو شنبه 19:35
کیش ایر 7505 تهران نشست(20:23)-پایان تحویل بار دو شنبه 19:30
سپهران 4303 تهران نشست(19:36)-پایان تحویل بار دو شنبه 19:10
آسمان 3876 زاهدان نشست(18:15)-پایان تحویل بار دو شنبه 18:00
ایران ایر 428 تهران نشست(20:15)-پایان تحویل بار دو شنبه 17:45
کیش ایر 7460 کیش نشست(17:57)-پایان تحویل بار دو شنبه 17:45
زاگرس 4111 مشهد نشست(16:44)-پایان تحویل بار دو شنبه 16:30
آتا 5623 تهران نشست(16:35)-پایان تحویل بار دو شنبه 16:20
کیش ایر 7451 تهران نشست(15:58)-پایان تحویل بار دو شنبه 15:45
آتا 5665 مشهد لغو شد دو شنبه 15:00
آسمان 3830 نوشهر نشست(15:20)-پایان تحویل بار دو شنبه 14:45
قشم ایر 1285 مشهد نشست(14:54)-پایان تحویل بار دو شنبه 14:30
آسمان 3806 کیش نشست(13:52)-پایان تحویل بار دو شنبه 13:50
آسمان 3834 آبادان نشست(14:01)-پایان تحویل بار دو شنبه 13:40
آسمان 3782 تهران نشست(12:02)-پایان تحویل بار دو شنبه 12:05
نفت 2641 اهواز نشست(11:43)-پایان تحویل بار دو شنبه 11:30
ماهان 1089 تهران نشست(11:21)-پایان تحویل بار دو شنبه 11:05
ایران ایر 235 بندر لنگه نشست(10:53)-پایان تحویل بار دو شنبه 10:45
آتا 5689 مشهد نشست(10:30)-پایان تحویل بار دو شنبه 10:20
آسمان 3786 تهران نشست(10:26)-پایان تحویل بار دو شنبه 10:15
آسمان 3884 اهواز نشست(10:09)-پایان تحویل بار دو شنبه 10:15
قشم ایر 1298 تهران نشست(10:04)-پایان تحویل بار دو شنبه 09:50
آسمان 3798 بندر عباس نشست(10:01)-پایان تحویل بار دو شنبه 09:30
آسمان 3772 تهران لغو شد دو شنبه 08:40
نفت 2502 خارک نشست(08:42)-پایان تحویل بار دو شنبه 08:40
آسمان 3764 لاوان نشست(08:57)-پایان تحویل بار دو شنبه 08:20
آسمان 3776 تهران نشست(07:51)-پایان تحویل بار دو شنبه 07:35
ایران ایر 234 تهران نشست(07:26)-پایان تحویل بار دو شنبه 07:30
کاسپین 038 تهران نشست(07:17)-پایان تحویل بار دو شنبه 07:00
کیش ایر 7567 مشهد نشست(05:39)-پایان تحویل بار دو شنبه 05:45
آسمان 3824 آبادان نشست(02:30)-پایان تحویل بار دو شنبه 02:20
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
کیش ایر 7461 کیش طبق برنامه چهار شنبه 00:15
زاگرس 4010 تهران طبق برنامه سه شنبه 22:45
ماهان 1086 تهران طبق برنامه سه شنبه 22:35
ایران ایر 429 تهران لغو شد سه شنبه 22:20
آسمان 3845 کیش طبق برنامه سه شنبه 21:45
کاسپین 049 تهران طبق برنامه سه شنبه 21:40
آسمان 3825 اهواز طبق برنامه سه شنبه 21:20
معراج 2841 تهران لغو شد سه شنبه 21:00
کیش ایر 7504 تهران طبق برنامه سه شنبه 21:00
آسمان 3787 تهران طبق برنامه سه شنبه 20:40
ساها 157 تهران طبق برنامه سه شنبه 20:35
ایران ایر 258 مشهد طبق برنامه سه شنبه 20:05
کیش ایر 7448 مشهد طبق برنامه سه شنبه 19:30
آسمان 3785 تهران لغو شد سه شنبه 19:15
سپهران 4306 کیش طبق برنامه سه شنبه 18:30
آسمان 3869 آبادان طبق برنامه سه شنبه 18:30
ایران ایر 423 تهران طبق برنامه سه شنبه 18:15
آسمان 3807 قشم طبق برنامه سه شنبه 17:40
ایران ایر 398 چابهار لغو شد سه شنبه 17:35
زاگرس 4110 مشهد طبق برنامه سه شنبه 17:30
آتا 5624 تهران طبق برنامه سه شنبه 17:25
آسمان 3865 ساری طبق برنامه سه شنبه 16:00
قشم ایر 1299 تهران طبق برنامه سه شنبه 15:10
سپهران 4308 تهران طبق برنامه سه شنبه 15:00
آسمان 3789 تهران لغو شد سه شنبه 14:30
آسمان 3797 بندر عباس طبق برنامه سه شنبه 14:30
سپهران 4300 مشهد طبق برنامه سه شنبه 13:00
نفت 2511 سیری طبق برنامه سه شنبه 12:30
ماهان 1088 تهران طبق برنامه سه شنبه 12:10
ماهان 4563 کرمان طبق برنامه سه شنبه 11:45
کاسپین 6949 عسلویه طبق برنامه سه شنبه 11:10
آتا 5632 تهران طبق برنامه سه شنبه 11:10
قشم ایر 1284 مشهد طبق برنامه سه شنبه 10:30
کاسپین 6919 مشهد طبق برنامه سه شنبه 09:40
آسمان 3795 رشت طبق برنامه سه شنبه 09:40
نفت 2503 خارک طبق برنامه سه شنبه 09:10
آسمان 3803 لامرد طبق برنامه سه شنبه 08:15
ماهان 4562 اهواز طبق برنامه سه شنبه 07:45
آسمان 3775 تهران لغو شد سه شنبه 07:35
کیش ایر 7558 تهران طبق برنامه سه شنبه 07:00
سپهران 4302 تهران طبق برنامه سه شنبه 06:00
آسمان 3773 تهران طبق برنامه سه شنبه 06:00
آسمان 3771 تهران طبق برنامه سه شنبه 05:00
کیش ایر 7566 مشهد پذیرش مسافر در میز (4,5)- سه شنبه 01:45
کیش ایر 7461 کیش پرواز کرد (00:10) دو شنبه 23:15
زاگرس 4010 تهران پرواز کرد (23:11) دو شنبه 22:45
قشم ایر 1237 تهران پرواز کرد (23:39) دو شنبه 22:45
ماهان 1086 تهران پرواز کرد(00:20) دو شنبه 22:35
ایران ایر 429 تهران در حال سوار شدن از درب خروج(3)-اعلام تاخیر(23:59) دو شنبه 22:00
کاسپین 049 تهران لغو شد دو شنبه 21:45
آسمان 3831 اهواز پرواز کرد (21:46) دو شنبه 21:40
کیش ایر 7450 تهران پرواز کرد (21:33) دو شنبه 21:30
ساها 157 تهران پرواز کرد (21:25) دو شنبه 20:50
آسمان 3787 تهران پرواز کرد (20:50) دو شنبه 20:40
کیش ایر 7504 تهران پرواز کرد (21:18) دو شنبه 20:30
ایران ایر 471 اصفهان پرواز کرد (20:30) دو شنبه 20:10
آسمان 3777 تبریز پرواز کرد (20:26) دو شنبه 19:15
کیش ایر 7448 مشهد پرواز کرد (19:16) دو شنبه 18:45
ایران ایر 338 بندر عباس پرواز کرد (21:26) دو شنبه 18:30
آسمان 3869 آبادان پرواز کرد (19:06) دو شنبه 18:30
آسمان 3845 کیش پرواز کرد (18:12) دو شنبه 18:00
زاگرس 4110 مشهد پرواز کرد (17:50) دو شنبه 17:30
آتا 5624 تهران پرواز کرد (17:45) دو شنبه 17:10
کیش ایر 7570 مشهد پرواز کرد (16:46) دو شنبه 16:45
آسمان 3791 تهران پرواز کرد (16:18) دو شنبه 16:00
آتا 5666 مشهد لغو شد دو شنبه 16:00
قشم ایر 1299 تهران پرواز کرد (15:39) دو شنبه 15:10
سپهران 4308 تهران پرواز کرد (15:15) دو شنبه 15:00
سپهران 4300 مشهد پرواز کرد (15:10) دو شنبه 14:50
آسمان 3781 تهران پرواز کرد (13:12) دو شنبه 13:00
ماهان 1088 تهران پرواز کرد (12:37) دو شنبه 12:10
نفت 2640 اهواز پرواز کرد (12:39) دو شنبه 12:00
آتا 5690 مشهد پرواز کرد (11:58) دو شنبه 11:20
ایران ایر 235 تهران پرواز کرد (11:54) دو شنبه 11:20
آسمان 3829 نوشهر پرواز کرد (11:51) دو شنبه 11:15
آسمان 3805 کیش پرواز کرد (11:15) دو شنبه 11:00
قشم ایر 1284 مشهد پرواز کرد (10:50) دو شنبه 10:30
آسمان 3833 آبادان پرواز کرد (10:59) دو شنبه 10:30
آسمان 3875 زاهدان پرواز کرد (10:13) دو شنبه 09:40
نفت 2503 خارک پرواز کرد(09:36) دو شنبه 09:10
آسمان 3775 تهران پرواز کرد (08:50) دو شنبه 08:30
ایران ایر 234 بندر لنگه پرواز کرد (08:29) دو شنبه 08:05
کاسپین 039 تهران پرواز کرد (08:08) دو شنبه 08:00
آسمان 3883 اهواز پرواز کرد (07:09) دو شنبه 07:00
کیش ایر 7558 تهران پرواز کرد (07:03) دو شنبه 07:00
آسمان 3785 تهران پرواز کرد (06:56) دو شنبه 06:35
آسمان 3797 بندر عباس پرواز کرد (06:32) دو شنبه 06:15
سپهران 4302 تهران پرواز کرد (06:13) دو شنبه 06:00
آسمان 3763 لاوان پرواز کرد (07:11) دو شنبه 06:00
آسمان 3771 تهران لغو شد دو شنبه 05:00
کیش ایر 7566 مشهد پرواز کرد (01:44) دو شنبه 01:45
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایر عربیا 214 شارجه طبق برنامه سه شنبه 14:45
فلای دبی 272 دبی طبق برنامه سه شنبه 12:45
آسمان 6555 مسقط طبق برنامه سه شنبه 10:50
قطر 477 دوحه طبق برنامه سه شنبه 05:55
اتریش ایر 880 وین طبق برنامه سه شنبه 05:20
ترکیش 885 استانبول پذیرش مسافر در میز (3,4)- سه شنبه 03:00
ایر عربیا 236 شارجه لغو شد دو شنبه 16:25
ایر عربیا 214 شارجه پرواز کرد (14:59) دو شنبه 14:45
اتریش ایر 880 وین پرواز کرد (05:22) دو شنبه 05:20
ترکیش 885 استانبول پرواز کرد (03:25) دو شنبه 03:00
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
آسمان 6556 مسقط طبق برنامه سه شنبه 15:00
ایر عربیا 213 شارجه طبق برنامه سه شنبه 14:05
فلای دبی 271 دبی طبق برنامه سه شنبه 11:45
قطر 476 دوحه طبق برنامه سه شنبه 04:55
اتریش ایر 879 وین طبق برنامه سه شنبه 04:35
ترکیش 884 استانبول اعلام ورود (01:41) سه شنبه 02:05
ایر عربیا 235 شارجه لغو شد دو شنبه 15:45
ایر عربیا 213 شارجه نشست(13:47)-پایان تحویل بار دو شنبه 14:05
اتریش ایر 879 وین نشست(04:23)-پایان تحویل بار دو شنبه 04:35
ترکیش 884 استانبول نشست(02:02)-پایان تحویل بار دو شنبه 02:05

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای شیراز

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه شیراز

فرودگاه جدید در سال 1340 به عنوان فرودگاه شیراز در زمینی به مساحت حدود 500 هکتار مورد بهره برداری قرار گرفت و از سال 1345 به عنوان فرودگاه بین المللی مطرح گردید.در حال حاضر فرودگاه شیراز به عنوان فرودگاه مرکز استان مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و وسایل کمک ناوبری DVOR/DME و ILS و ... بوده و همچنین از پیشرفته ترین رادار موجود جهان به نام MSSRIO برخوردار است. با فعال شدن و بهره برداری این رادار در آینده نزدیک فرودگاه بین المللی شیراز به عنوان مرکز کنترل دوم کشور عملیاتی می شود.اکنون فرودگاه شیراز دارای 13 مسیر هوایی (ROUTE ) می باشد. پروازهای خارجی به کشورهای سوریه، قطر، امارات متحده عربی (دوبی - ابوظبی) بحرین، کویت، عربستان سعودی (حج عمره و تمتع) و بصورت موردی در مسیر مصر، سودان، روسیه، ترکیه و ...  انجام می شود و در مسیر داخلی نیز به شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، آبادان، کرمانشاه، بوشهر، لنگه، لار، لامرد، بندرعباس، کیش، قشم، سیری، لاوان و در صورت نیاز به سایر فرودگاه های داخلی پرواز انجام می شود. این فرودگاه در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است. این فرودگاه پس از فرودگاه امام خمینی مجهزترین فرودگاه ایران از لحاظ تجهیزات ناوبری و الکترونیک است[۱] و علاوه برداشتن پروازهایی به شهرهای داخلی ایران، تعدادی پرواز خارجی و به خصوص به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. این فرودگاه همچنین دارای کاربرد نظامیست. این فرودگاه پایگاه منطقه جنوب هواپیمایی آسمان است. این فرودگاه دارای یک شرکت هواپیمایی به نام سپهران است. این فرودگاه چهارمین فرودگاه پررفت و آمد کشور بعد از فرودگاه مهرآباد فرودگاه مشهد و فرودگاه امام خمینی است.