سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه شیراز

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه شیراز
ایرلاین شماره پرواز مبداء وضعیت روز زمان برنامه
ایران ایر IRA426 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 07:30
آسمان IRC3772 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 08:40
ماهان IRM4589 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:00
نفت IRG2524 بهرگان نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:20
آسمان IRC3798 بندرعباس نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:30
آسمان IRC3774 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:40
کیش KIS7060 کیش نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:45
قشم QSM1270 تبریز نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:45
قشم QSM1298 تهران باطل شد | یکشنبه 09:50
آتا TBZ5689 مشهد نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 10:20
قشم QSM1264 تهران نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 10:30
کیش KIS7476 عسلویه نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 10:45
آسمان IRC3786 تهران باطل شد | یکشنبه 10:55
ماهان IRM4563 اهواز نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 11:00
ماهان IRM1089 تهران نشست | دریافت بار از نقاله یکشنبه 11:05
نفت IRG2543 جزیره سیری اعلام ورود | یکشنبه 11:30
کاسپین CPN6918 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 11:40
ایران ايرتور IRB984 تهران طبق برنامه | یکشنبه 12:50
آسمان IRC3866 ساری طبق برنامه | یکشنبه 13:20
آسمان IRC3840 کیش طبق برنامه | یکشنبه 13:50
آسمان IRC3782 تهران باطل شد | یکشنبه 14:20
قشم QSM1285 مشهد باطل شد | یکشنبه 14:30
کیش KIS7571 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 14:45
معراج MRJ2840 تهران طبق برنامه | یکشنبه 14:45
ماهان IRM4557 خارک طبق برنامه | یکشنبه 15:05
سپهران SHI4315 عسلویه طبق برنامه | یکشنبه 16:00
آتا TBZ5623 تهران طبق برنامه | یکشنبه 16:25
زاگرس IZG4111 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 16:30
ایران ایر IRA232 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:15
کیش KIS7460 کیش طبق برنامه | یکشنبه 17:45
آسمان IRC3790 تهران طبق برنامه | یکشنبه 18:10
قشم QSM1207 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 18:40
آسمان IRC3884 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 18:40
سپهران SHI4303 تهران طبق برنامه | یکشنبه 19:10
سپهران SHI4307 کیش باطل شد | یکشنبه 19:30
آسمان IRC3770 کرمانشاه باطل شد | یکشنبه 19:45
ساها IRZ156 تهران طبق برنامه | یکشنبه 19:45
آسمان IRC3858 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 19:45
آسمان IRC3808 قشم طبق برنامه | یکشنبه 20:00
کاسپین CPN048 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:20
ایران ایر IRA424 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:25
ماهان IRM1087 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:30
زاگرس IZG4011 تهران طبق برنامه | یکشنبه 21:50
قشم QSM1236 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:00
کیش KIS7449 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 22:30
آسمان IRC3788 تهران طبق برنامه | دو شنبه 00:20
آسمان IRC3794 بندرعباس طبق برنامه | دو شنبه 00:35
آسمان IRC3826 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 00:35
کیش KIS7559 تهران طبق برنامه | دو شنبه 00:45
سپهران SHI4309 تهران طبق برنامه | دو شنبه 01:00
آسمان IRC3824 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 02:20
زاگرس IZG4077 تهران طبق برنامه | دو شنبه 06:30
کاسپین CPN038 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:00
ایران ایر IRA234 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:30
آسمان IRC3776 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:35
آسمان IRC3764 لاوان طبق برنامه | دو شنبه 08:20
نفت IRG2502 خارک طبق برنامه | دو شنبه 08:40
آسمان IRC3798 بندرعباس طبق برنامه | دو شنبه 09:30
قشم QSM1298 تهران باطل شد | دو شنبه 09:50
آسمان IRC3884 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 10:15
آسمان IRC3786 تهران طبق برنامه | دو شنبه 10:15
آتا TBZ5689 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 10:20
ایران ایر IRA235 بندرلنگه طبق برنامه | دو شنبه 10:45
ماهان IRM1089 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:05
کاسپین CPN6918 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 12:00
آسمان IRC3782 تهران طبق برنامه | دو شنبه 12:05
آسمان IRC3772 تهران طبق برنامه | دو شنبه 13:00
آسمان IRC3834 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 13:40
آسمان IRC3806 کیش طبق برنامه | دو شنبه 13:50
قشم QSM1285 مشهد باطل شد | دو شنبه 14:30
آسمان IRC3830 نوشهر طبق برنامه | دو شنبه 14:45
آتا TBZ5665 مشهد باطل شد | دو شنبه 15:00
کیش KIS7451 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:00
آتا TBZ5623 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:20
زاگرس IZG4111 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 16:30
کیش KIS7460 کیش طبق برنامه | دو شنبه 17:45
ایران ایر IRA428 تهران باطل شد | دو شنبه 17:45
قشم QSM1264 تهران طبق برنامه | دو شنبه 18:00
آسمان IRC3876 زاهدان طبق برنامه | دو شنبه 18:15
سپهران SHI4303 تهران طبق برنامه | دو شنبه 19:10
آسمان IRC3792 تهران طبق برنامه | دو شنبه 19:40
ساها IRZ156 تهران طبق برنامه | دو شنبه 19:55
کاسپین CPN048 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:45
کیش KIS7571 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 20:45
آسمان IRC3846 کیش طبق برنامه | دو شنبه 20:50
ایران ایر IRA339 بندرعباس باطل شد | دو شنبه 21:15
ماهان IRM1087 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:30
زاگرس IZG4011 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:50
قشم QSM1236 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:00
کیش KIS7449 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 22:30
آسمان IRC3778 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 23:30
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ماهان IRM4562 اهواز پرواز كرد | یکشنبه 07:45
کاسپین CPN6919 مشهد پرواز كرد | یکشنبه 07:50
زاگرس IZG4076 تهران پرواز كرد | یکشنبه 07:50
آسمان IRC3839 کیش پرواز كرد | یکشنبه 08:00
سپهران SHI4314 عسلویه پرواز كرد | یکشنبه 08:15
آسمان IRC3865 ساری پرواز كرد | یکشنبه 09:35
ماهان IRM4556 خارک پرواز كرد | یکشنبه 09:40
نفت IRG2525 بهرگان پرواز كرد | یکشنبه 09:50
کیش KIS7558 تهران پرواز كرد | یکشنبه 10:00
آسمان IRC3883 اهواز پرواز كرد | یکشنبه 10:20
قشم QSM1271 تبریز پرواز كرد | یکشنبه 10:25
قشم QSM1284 مشهد باطل شد | یکشنبه 10:30
آسمان IRC3857 مشهد پرواز كرد | یکشنبه 10:40
آسمان IRC3781 تهران باطل شد | یکشنبه 10:40
کیش KIS7570 مشهد پرواز كرد | یکشنبه 10:45
قشم QSM1265 تهران پایان پذیرش مسافر | یکشنبه 11:15
آتا TBZ5690 مشهد آماده پرواز | یکشنبه 11:20
کیش KIS7477 عسلویه دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن یکشنبه 11:45
ماهان IRM4563 کرمان دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن یکشنبه 11:45
نفت IRG2542 جزیره سیری دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:00
ماهان IRM1088 تهران دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:10
ایران ایر IRA233 تهران دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:30
کاسپین CPN039 تهران دريافت كارت پرواز | یکشنبه 12:30
ایران ایر IRA427 تهران طبق برنامه | یکشنبه 13:10
ایران ايرتور IRB985 تهران طبق برنامه | یکشنبه 13:50
آسمان IRC3789 تهران طبق برنامه | یکشنبه 14:30
سپهران SHI4308 تهران طبق برنامه | یکشنبه 15:00
قشم QSM1299 تهران باطل شد | یکشنبه 15:10
کیش KIS7061 کیش طبق برنامه | یکشنبه 15:30
ماهان IRM4588 تهران طبق برنامه | یکشنبه 15:50
معراج MRJ2841 تهران طبق برنامه | یکشنبه 16:00
آسمان IRC3769 کرمانشاه باطل شد | یکشنبه 16:15
آسمان IRC3807 قشم طبق برنامه | یکشنبه 16:50
سپهران SHI4306 کیش باطل شد | یکشنبه 17:00
آتا TBZ5624 تهران طبق برنامه | یکشنبه 17:15
زاگرس IZG4110 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 17:30
کیش KIS7448 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 18:45
آسمان IRC3825 اهواز طبق برنامه | یکشنبه 19:00
آسمان IRC3823 آبادان طبق برنامه | یکشنبه 19:25
قشم QSM1206 مشهد طبق برنامه | یکشنبه 19:30
آسمان IRC3787 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:40
ساها IRZ157 تهران طبق برنامه | یکشنبه 20:45
آسمان IRC3793 بندرعباس طبق برنامه | یکشنبه 21:20
ایران ایر IRA425 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:00
کاسپین CPN049 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:20
ماهان IRM1086 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:35
زاگرس IZG4010 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:45
قشم QSM1237 تهران طبق برنامه | یکشنبه 22:45
کیش KIS7461 کیش طبق برنامه | یکشنبه 23:15
سپهران SHI4302 تهران طبق برنامه | دو شنبه 06:00
آسمان IRC3763 لاوان طبق برنامه | دو شنبه 06:00
آسمان IRC3797 بندرعباس طبق برنامه | دو شنبه 06:15
آسمان IRC3785 تهران طبق برنامه | دو شنبه 06:35
کیش KIS7558 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:00
آسمان IRC3883 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 07:00
زاگرس IZG4076 تهران طبق برنامه | دو شنبه 07:50
کاسپین CPN6919 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 08:00
ایران ایر IRA234 بندرلنگه طبق برنامه | دو شنبه 08:05
آسمان IRC3775 تهران طبق برنامه | دو شنبه 08:30
نفت IRG2503 خارک طبق برنامه | دو شنبه 09:10
آسمان IRC3771 تهران طبق برنامه | دو شنبه 09:20
قشم QSM1284 مشهد باطل شد | دو شنبه 10:30
آسمان IRC3833 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 10:30
آسمان IRC3805 کیش طبق برنامه | دو شنبه 11:00
آسمان IRC3829 نوشهر طبق برنامه | دو شنبه 11:15
آتا TBZ5690 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 11:20
ایران ایر IRA235 تهران طبق برنامه | دو شنبه 11:20
ماهان IRM1088 تهران طبق برنامه | دو شنبه 12:10
کاسپین CPN039 تهران طبق برنامه | دو شنبه 13:00
آسمان IRC3781 تهران طبق برنامه | دو شنبه 13:00
آسمان IRC3875 زاهدان طبق برنامه | دو شنبه 14:40
سپهران SHI4300 مشهد باطل شد | دو شنبه 14:50
سپهران SHI4308 تهران طبق برنامه | دو شنبه 15:00
قشم QSM1299 تهران باطل شد | دو شنبه 15:10
آسمان IRC3791 تهران طبق برنامه | دو شنبه 16:00
آتا TBZ5666 مشهد باطل شد | دو شنبه 16:00
کیش KIS7570 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 16:45
آتا TBZ5624 تهران طبق برنامه | دو شنبه 17:10
زاگرس IZG4110 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 18:00
آسمان IRC3845 کیش طبق برنامه | دو شنبه 18:00
ایران ایر IRA338 بندرعباس باطل شد | دو شنبه 18:30
آسمان IRC3869 آبادان طبق برنامه | دو شنبه 18:30
قشم QSM1265 تهران طبق برنامه | دو شنبه 18:45
کیش KIS7448 مشهد طبق برنامه | دو شنبه 18:45
آسمان IRC3777 تبریز طبق برنامه | دو شنبه 19:15
آسمان IRC3787 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:40
ساها IRZ157 تهران طبق برنامه | دو شنبه 20:55
کیش KIS7450 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:30
کاسپین CPN049 تهران طبق برنامه | دو شنبه 21:40
آسمان IRC3831 اهواز طبق برنامه | دو شنبه 21:40
ایران ایر IRA429 تهران باطل شد | دو شنبه 22:00
ماهان IRM1086 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:35
زاگرس IZG4010 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:45
قشم QSM1237 تهران طبق برنامه | دو شنبه 22:45
کیش KIS7461 کیش طبق برنامه | دو شنبه 23:15
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ایران ایر IRA665 کویت پرواز كرد | یکشنبه 08:30
العربیه ABY214 شارجه دريافت كارت پرواز | یکشنبه 13:45
ایران ایر IRA656 دبی طبق برنامه | یکشنبه 18:05
ترکیش THY885 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 02:00
اتریشی AUA880 وین طبق برنامه | دو شنبه 04:20
العربیه ABY214 شارجه طبق برنامه | دو شنبه 13:45
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
کیش KIS7108 تفلیس نشست | پایان دریافت بار یکشنبه 09:00
ایران ایر IRA657 دبی اعلام ورود | یکشنبه 11:40
ایران ایر IRA664 کویت طبق برنامه | یکشنبه 12:20
العربیه ABY213 شارجه طبق برنامه | یکشنبه 13:05
ترکیش THY884 استانبول طبق برنامه | دو شنبه 01:05
اتریشی AUA879 وین طبق برنامه | دو شنبه 03:35
العربیه ABY213 شارجه طبق برنامه | دو شنبه 13:05

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای شیراز

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه شیراز

فرودگاه جدید در سال 1340 به عنوان فرودگاه شیراز در زمینی به مساحت حدود 500 هکتار مورد بهره برداری قرار گرفت و از سال 1345 به عنوان فرودگاه بین المللی مطرح گردید.در حال حاضر فرودگاه شیراز به عنوان فرودگاه مرکز استان مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و وسایل کمک ناوبری DVOR/DME و ILS و ... بوده و همچنین از پیشرفته ترین رادار موجود جهان به نام MSSRIO برخوردار است. با فعال شدن و بهره برداری این رادار در آینده نزدیک فرودگاه بین المللی شیراز به عنوان مرکز کنترل دوم کشور عملیاتی می شود.اکنون فرودگاه شیراز دارای 13 مسیر هوایی (ROUTE ) می باشد. پروازهای خارجی به کشورهای سوریه، قطر، امارات متحده عربی (دوبی - ابوظبی) بحرین، کویت، عربستان سعودی (حج عمره و تمتع) و بصورت موردی در مسیر مصر، سودان، روسیه، ترکیه و ...  انجام می شود و در مسیر داخلی نیز به شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، آبادان، کرمانشاه، بوشهر، لنگه، لار، لامرد، بندرعباس، کیش، قشم، سیری، لاوان و در صورت نیاز به سایر فرودگاه های داخلی پرواز انجام می شود. این فرودگاه در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است. این فرودگاه پس از فرودگاه امام خمینی مجهزترین فرودگاه ایران از لحاظ تجهیزات ناوبری و الکترونیک است[۱] و علاوه برداشتن پروازهایی به شهرهای داخلی ایران، تعدادی پرواز خارجی و به خصوص به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. این فرودگاه همچنین دارای کاربرد نظامیست. این فرودگاه پایگاه منطقه جنوب هواپیمایی آسمان است. این فرودگاه دارای یک شرکت هواپیمایی به نام سپهران است. این فرودگاه چهارمین فرودگاه پررفت و آمد کشور بعد از فرودگاه مهرآباد فرودگاه مشهد و فرودگاه امام خمینی است.