سامانه آنلاین وضعیت فرودگاه شیراز

دریافت آخرین وضعیت پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه شیراز
ایرلاین مبداء وضعیت زمان واقعی زمان برنامه
ساها
IRZ156
تهران نشست | پایان دریافت بار 20:00:00
جمعه
19:40
نفت
IRG2512
تهران باطل شد |
جمعه
20:00
سپهران
SHI4303
تهران نشست | پایان دریافت بار 20:10:00
جمعه
20:00
آسمان
IRC3795
بندرعباس نشست | پایان دریافت بار 19:55:00
جمعه
20:00
سپهران
SHI4307
کیش نشست | پایان دریافت بار 20:35:00
جمعه
20:30
کاسپین
CPN048
تهران باطل شد |
جمعه
20:45
آسمان
IRC3777
تهران نشست | پایان دریافت بار 20:55:00
جمعه
20:50
کیش
KIS7149
مشهد نشست | پایان دریافت بار 21:25:00
جمعه
21:00
ماهان
IRM1087
تهران نشست | پایان دریافت بار 21:45:00
جمعه
21:40
آسمان
IRC3821
آبادان نشست | دریافت بار از نقاله 22:35:00
جمعه
22:50
آسمان
IRC3809
کرمان باطل شد |
جمعه
23:30
کیش
KIS7159
تهران باطل شد |
جمعه
23:45
آسمان
IRC3779
تهران طبق برنامه |
شنبه
00:50
سپهران
SHI4309
تهران طبق برنامه |
شنبه
01:00
زاگرس
IZG4077
تهران طبق برنامه |
شنبه
06:30
کاسپین
CPN038
تهران طبق برنامه |
شنبه
06:50
نفت
IRG2545
اهواز باطل شد |
شنبه
07:50
نفت
IRG2527
اصفهان باطل شد |
شنبه
08:25
نفت
IRG2502
خارک طبق برنامه |
شنبه
08:45
آسمان
IRC3769
تهران طبق برنامه |
شنبه
08:50
ایران ايرتور
IRB984
تهران طبق برنامه |
شنبه
08:55
ایران ایر
IRA3345
بندرعباس طبق برنامه |
شنبه
09:20
آسمان
IRC3793
بندرعباس طبق برنامه |
شنبه
09:35
آسمان
IRC3771
تهران طبق برنامه |
شنبه
09:50
کاسپین
CPN6948
عسلویه طبق برنامه |
شنبه
10:15
ماهان
IRM1089
تهران طبق برنامه |
شنبه
11:05
نفت
IRG2529
لاوان طبق برنامه |
شنبه
11:30
آسمان
IRC3784
تهران طبق برنامه |
شنبه
12:00
آسمان
IRC3815
عسلویه طبق برنامه |
شنبه
13:00
آسمان
IRC3797
رشت طبق برنامه |
شنبه
13:25
آسمان
IRC3773
تهران طبق برنامه |
شنبه
14:35
ایران ایر
IRA3356
آبادان طبق برنامه |
شنبه
15:15
آتا
TBZ5623
تهران طبق برنامه |
شنبه
15:45
سپهران
SHI4341
اهواز طبق برنامه |
شنبه
16:05
زاگرس
IZG4111
مشهد طبق برنامه |
شنبه
16:45
آسمان
IRC3805
کیش طبق برنامه |
شنبه
16:50
کیش
KIS7160
کیش طبق برنامه |
شنبه
17:25
ایران ایر
IRA405
تهران طبق برنامه |
شنبه
17:40
زاگرس
IZG4011
تهران باطل شد |
شنبه
17:45
آسمان
IRC3775
تهران طبق برنامه |
شنبه
18:20
سپهران
SHI4303
تهران طبق برنامه |
شنبه
18:25
ایران ايرتور
IRB924
مشهد طبق برنامه |
شنبه
19:00
قشم
QSM1264
تهران باطل شد |
شنبه
19:05
ساها
IRZ156
تهران طبق برنامه |
شنبه
19:40
آسمان
IRC3777
تهران طبق برنامه |
شنبه
19:50
ایران ایر
IRA404
بوشهر طبق برنامه |
شنبه
20:35
کاسپین
CPN048
تهران طبق برنامه |
شنبه
20:45
ماهان
IRM1087
تهران طبق برنامه |
شنبه
21:40
کیش
KIS7149
مشهد طبق برنامه |
شنبه
21:55
آسمان
IRC3795
بندرعباس طبق برنامه |
شنبه
21:55
قشم
QSM1236
تهران طبق برنامه |
شنبه
22:05
آسمان
IRC3827
اهواز باطل شد |
شنبه
23:35
سپهران
SHI4301
مشهد طبق برنامه |
شنبه
23:45
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
آسمان IRC3808 کرمان باطل شد | جمعه 20:15
نفت IRG2513 تهران باطل شد | جمعه 20:30
ساها IRZ157 تهران پرواز كرد | جمعه 20:40
کیش KIS7161 کیش پرواز كرد | جمعه 20:45
آسمان IRC3778 تهران پرواز كرد | جمعه 21:00
کاسپین CPN049 تهران باطل شد | جمعه 21:30
آسمان IRC3787 تهران پرواز كرد | جمعه 21:30
آسمان IRC3826 اهواز پایان پذیرش مسافر | جمعه 21:50
کیش KIS7150 تهران پایان پذیرش مسافر | جمعه 22:00
ماهان IRM1086 تهران پرواز كرد | جمعه 22:40
آسمان IRC3768 تهران طبق برنامه | شنبه 05:00
سپهران SHI4302 تهران طبق برنامه | شنبه 06:00
کیش KIS7158 تهران باطل شد | شنبه 06:00
آسمان IRC3770 تهران طبق برنامه | شنبه 06:00
آسمان IRC3792 بندرعباس طبق برنامه | شنبه 06:15
سپهران SHI4326 تهران طبق برنامه | شنبه 06:30
زاگرس IZG4076 تهران باطل شد | شنبه 07:50
کاسپین CPN039 تهران طبق برنامه | شنبه 07:55
نفت IRG2544 اهواز باطل شد | شنبه 08:20
نفت IRG2503 خارک طبق برنامه | شنبه 09:15
آسمان IRC3796 رشت طبق برنامه | شنبه 09:40
ایران ایر IRA3379 اصفهان طبق برنامه | شنبه 09:55
ایران ايرتور IRB925 مشهد طبق برنامه | شنبه 10:00
آسمان IRC3814 عسلویه طبق برنامه | شنبه 10:30
آسمان IRC3772 تهران طبق برنامه | شنبه 10:50
نفت IRG2526 اصفهان باطل شد | شنبه 11:10
کاسپین CPN6949 عسلویه طبق برنامه | شنبه 11:15
نفت IRG2528 لاوان طبق برنامه | شنبه 12:00
ماهان IRM1088 تهران طبق برنامه | شنبه 12:10
آسمان IRC3785 تهران طبق برنامه | شنبه 13:00
آسمان IRC3804 کیش طبق برنامه | شنبه 14:00
آسمان IRC3774 تهران طبق برنامه | شنبه 14:30
سپهران SHI4308 تهران طبق برنامه | شنبه 15:00
ایران ایر IRA3344 بندرعباس طبق برنامه | شنبه 15:50
آسمان IRC3776 تهران طبق برنامه | شنبه 16:00
آتا TBZ5624 تهران طبق برنامه | شنبه 16:40
آسمان IRC3826 اهواز باطل شد | شنبه 17:00
سپهران SHI4340 اهواز طبق برنامه | شنبه 17:15
زاگرس IZG4110 مشهد طبق برنامه | شنبه 17:45
آسمان IRC3820 آبادان طبق برنامه | شنبه 18:00
کیش KIS7148 مشهد طبق برنامه | شنبه 18:10
ایران ایر IRA405 بوشهر طبق برنامه | شنبه 18:25
زاگرس IZG4010 تهران باطل شد | شنبه 18:45
آسمان IRC3794 بندرعباس طبق برنامه | شنبه 19:20
سپهران SHI4300 مشهد طبق برنامه | شنبه 19:25
قشم QSM1265 تهران باطل شد | شنبه 19:50
ایران ايرتور IRB985 تهران طبق برنامه | شنبه 20:00
ساها IRZ157 تهران طبق برنامه | شنبه 20:40
آسمان IRC3778 تهران طبق برنامه | شنبه 20:50
ایران ایر IRA404 تهران طبق برنامه | شنبه 21:20
کاسپین CPN049 تهران طبق برنامه | شنبه 21:40
ماهان IRM1086 تهران طبق برنامه | شنبه 22:40
کیش KIS7161 کیش طبق برنامه | شنبه 22:40
قشم QSM1237 تهران طبق برنامه | شنبه 22:45
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
ترکیش THY885 استانبول طبق برنامه | شنبه 03:05
اتریشی AUA879 وین طبق برنامه | شنبه 04:40
فلای دبی FDB272 دبی طبق برنامه | شنبه 11:20
العربیه ABY214 شارجه طبق برنامه | شنبه 13:40
ایرلاین شماره پرواز مقصد وضعیت روز زمان برنامه
کیش KIS6044 مسقط نشست | پایان دریافت بار جمعه 18:45
آسمان IRC6555 مسقط نشست | دریافت بار از نقاله جمعه 20:30
ترکیش THY884 استانبول طبق برنامه | شنبه 02:10
اتریشی AUA879 وین طبق برنامه | شنبه 03:50
فلای دبی FDB271 دبی طبق برنامه | شنبه 10:10
العربیه ABY213 شارجه طبق برنامه | شنبه 13:00

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوای فرودگاه شیراز

پیش بینی وضع هوا و میزان رطوبت هوا طی 14 روز آتی

درباره فرودگاه شیراز

فرودگاه جدید در سال 1340 به عنوان فرودگاه شیراز در زمینی به مساحت حدود 500 هکتار مورد بهره برداری قرار گرفت و از سال 1345 به عنوان فرودگاه بین المللی مطرح گردید.در حال حاضر فرودگاه شیراز به عنوان فرودگاه مرکز استان مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و وسایل کمک ناوبری DVOR/DME و ILS و ... بوده و همچنین از پیشرفته ترین رادار موجود جهان به نام MSSRIO برخوردار است. با فعال شدن و بهره برداری این رادار در آینده نزدیک فرودگاه بین المللی شیراز به عنوان مرکز کنترل دوم کشور عملیاتی می شود.اکنون فرودگاه شیراز دارای 13 مسیر هوایی (ROUTE ) می باشد. پروازهای خارجی به کشورهای سوریه، قطر، امارات متحده عربی (دوبی - ابوظبی) بحرین، کویت، عربستان سعودی (حج عمره و تمتع) و بصورت موردی در مسیر مصر، سودان، روسیه، ترکیه و ...  انجام می شود و در مسیر داخلی نیز به شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، آبادان، کرمانشاه، بوشهر، لنگه، لار، لامرد، بندرعباس، کیش، قشم، سیری، لاوان و در صورت نیاز به سایر فرودگاه های داخلی پرواز انجام می شود. این فرودگاه در ارتفاع ۱۵۰۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است. این فرودگاه پس از فرودگاه امام خمینی مجهزترین فرودگاه ایران از لحاظ تجهیزات ناوبری و الکترونیک است[۱] و علاوه برداشتن پروازهایی به شهرهای داخلی ایران، تعدادی پرواز خارجی و به خصوص به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. این فرودگاه همچنین دارای کاربرد نظامیست. این فرودگاه پایگاه منطقه جنوب هواپیمایی آسمان است. این فرودگاه دارای یک شرکت هواپیمایی به نام سپهران است. این فرودگاه چهارمین فرودگاه پررفت و آمد کشور بعد از فرودگاه مهرآباد فرودگاه مشهد و فرودگاه امام خمینی است.