برآورد قیمت مسیر اهواز به مشهد04 مهر 1396
 • 03 مهر 1396 65,000 تومان
  03 د
 • 04 مهر 1396 105,000 تومان
  04 س
 • 05 مهر 1396 175,000 تومان
  05 چ
 • 06 مهر 1396 185,000 تومان
  06 پ
 • 07 مهر 1396 235,000 تومان
  07 ج
 • 08 مهر 1396 195,000 تومان
  08 ش
 • 09 مهر 1396 175,000 تومان
  09 ی
 • 10 مهر 1396 175,000 تومان
  10 د
 • 11 مهر 1396 213,000 تومان
  11 س
 • 12 مهر 1396 225,000 تومان
  12 چ
 • 13 مهر 1396 215,000 تومان
  13 پ
 • 14 مهر 1396 205,000 تومان
  14 ج
 • 15 مهر 1396 215,000 تومان
  15 ش
 • 16 مهر 1396 225,000 تومان
  16 ی
 • 17 مهر 1396 225,000 تومان
  17 د
 • 18 مهر 1396 245,000 تومان
  18 س
 • 19 مهر 1396 245,000 تومان
  19 چ
 • 20 مهر 1396 235,000 تومان
  20 پ
 • 21 مهر 1396 225,000 تومان
  21 ج
 • 22 مهر 1396 215,000 تومان
  22 ش
 • 23 مهر 1396 225,000 تومان
  23 ی
 • 470
 • 235
 • 0
برآورد قیمت مسیر مشهد به اهواز04 مهر 1396
 • 03 مهر 1396 270,000 تومان
  03 د
 • 04 مهر 1396 275,000 تومان
  04 س
 • 05 مهر 1396 245,000 تومان
  05 چ
 • 06 مهر 1396 205,000 تومان
  06 پ
 • 07 مهر 1396 255,000 تومان
  07 ج
 • 08 مهر 1396 195,000 تومان
  08 ش
 • 09 مهر 1396 245,000 تومان
  09 ی
 • 10 مهر 1396 225,000 تومان
  10 د
 • 11 مهر 1396 245,000 تومان
  11 س
 • 12 مهر 1396 245,000 تومان
  12 چ
 • 13 مهر 1396 245,000 تومان
  13 پ
 • 14 مهر 1396 255,000 تومان
  14 ج
 • 15 مهر 1396 245,000 تومان
  15 ش
 • 16 مهر 1396 245,000 تومان
  16 ی
 • 17 مهر 1396 245,000 تومان
  17 د
 • 18 مهر 1396 245,000 تومان
  18 س
 • 19 مهر 1396 245,000 تومان
  19 چ
 • 20 مهر 1396 245,000 تومان
  20 پ
 • 21 مهر 1396 275,000 تومان
  21 ج
 • 22 مهر 1396 245,000 تومان
  22 ش
 • 23 مهر 1396 245,000 تومان
  23 ی
 • 460
 • 230
 • 0