برآورد قیمت مسیر مشهد به اصفهان04 مهر 1396
 • 03 مهر 1396 110,000 تومان
  03 د
 • 04 مهر 1396 125,000 تومان
  04 س
 • 05 مهر 1396 105,000 تومان
  05 چ
 • 06 مهر 1396 115,000 تومان
  06 پ
 • 07 مهر 1396 125,000 تومان
  07 ج
 • 08 مهر 1396 135,000 تومان
  08 ش
 • 09 مهر 1396 405,000 تومان
  09 ی
 • 10 مهر 1396 305,000 تومان
  10 د
 • 11 مهر 1396 225,000 تومان
  11 س
 • 12 مهر 1396 175,000 تومان
  12 چ
 • 13 مهر 1396 170,000 تومان
  13 پ
 • 14 مهر 1396 188,350 تومان
  14 ج
 • 15 مهر 1396 185,000 تومان
  15 ش
 • 16 مهر 1396 181,700 تومان
  16 ی
 • 17 مهر 1396 190,000 تومان
  17 د
 • 18 مهر 1396 190,000 تومان
  18 س
 • 19 مهر 1396 185,000 تومان
  19 چ
 • 20 مهر 1396 177,050 تومان
  20 پ
 • 21 مهر 1396 190,000 تومان
  21 ج
 • 22 مهر 1396 185,000 تومان
  22 ش
 • 23 مهر 1396 185,000 تومان
  23 ی
 • 400
 • 200
 • 0
برآورد قیمت مسیر اصفهان به مشهد04 مهر 1396
 • 03 مهر 1396 155,000 تومان
  03 د
 • 04 مهر 1396 185,000 تومان
  04 س
 • 05 مهر 1396 325,000 تومان
  05 چ
 • 06 مهر 1396 305,000 تومان
  06 پ
 • 07 مهر 1396 165,000 تومان
  07 ج
 • 08 مهر 1396 125,000 تومان
  08 ش
 • 09 مهر 1396 125,000 تومان
  09 ی
 • 10 مهر 1396 164,000 تومان
  10 د
 • 11 مهر 1396 185,000 تومان
  11 س
 • 12 مهر 1396 180,000 تومان
  12 چ
 • 13 مهر 1396 184,500 تومان
  13 پ
 • 14 مهر 1396 181,700 تومان
  14 ج
 • 15 مهر 1396 175,000 تومان
  15 ش
 • 16 مهر 1396 184,000 تومان
  16 ی
 • 17 مهر 1396 190,000 تومان
  17 د
 • 18 مهر 1396 190,000 تومان
  18 س
 • 19 مهر 1396 185,000 تومان
  19 چ
 • 20 مهر 1396 190,000 تومان
  20 پ
 • 21 مهر 1396 190,000 تومان
  21 ج
 • 22 مهر 1396 185,000 تومان
  22 ش
 • 23 مهر 1396 185,000 تومان
  23 ی
 • 380
 • 190
 • 0