برآورد قیمت مسیر تبریز به تهران04 مرداد 1396
 • 03 مرداد 1396 170,000 تومان
  03 س
 • 04 مرداد 1396 165,000 تومان
  04 چ
 • 05 مرداد 1396 250,000 تومان
  05 پ
 • 06 مرداد 1396 140,000 تومان
  06 ج
 • 07 مرداد 1396 150,000 تومان
  07 ش
 • 08 مرداد 1396 180,000 تومان
  08 ی
 • 09 مرداد 1396 190,000 تومان
  09 د
 • 10 مرداد 1396 190,000 تومان
  10 س
 • 11 مرداد 1396 220,000 تومان
  11 چ
 • 12 مرداد 1396 220,000 تومان
  12 پ
 • 13 مرداد 1396 190,000 تومان
  13 ج
 • 14 مرداد 1396 180,000 تومان
  14 ش
 • 15 مرداد 1396 180,000 تومان
  15 ی
 • 16 مرداد 1396 190,000 تومان
  16 د
 • 17 مرداد 1396 190,000 تومان
  17 س
 • 18 مرداد 1396 190,000 تومان
  18 چ
 • 19 مرداد 1396 250,000 تومان
  19 پ
 • 20 مرداد 1396 190,000 تومان
  20 ج
 • 21 مرداد 1396 180,000 تومان
  21 ش
 • 22 مرداد 1396 180,000 تومان
  22 ی
 • 23 مرداد 1396 190,000 تومان
  23 د
 • 500
 • 250
 • 0
برآورد قیمت مسیر تهران به تبریز04 مرداد 1396
 • 03 مرداد 1396 پرواز موجود نیست
  03 س
 • 04 مرداد 1396 250,000 تومان
  04 چ
 • 05 مرداد 1396 176,000 تومان
  05 پ
 • 06 مرداد 1396 152,000 تومان
  06 ج
 • 07 مرداد 1396 132,000 تومان
  07 ش
 • 08 مرداد 1396 146,000 تومان
  08 ی
 • 09 مرداد 1396 142,000 تومان
  09 د
 • 10 مرداد 1396 162,000 تومان
  10 س
 • 11 مرداد 1396 156,000 تومان
  11 چ
 • 12 مرداد 1396 156,000 تومان
  12 پ
 • 13 مرداد 1396 146,000 تومان
  13 ج
 • 14 مرداد 1396 150,000 تومان
  14 ش
 • 15 مرداد 1396 150,000 تومان
  15 ی
 • 16 مرداد 1396 150,000 تومان
  16 د
 • 17 مرداد 1396 152,000 تومان
  17 س
 • 18 مرداد 1396 150,000 تومان
  18 چ
 • 19 مرداد 1396 160,000 تومان
  19 پ
 • 20 مرداد 1396 160,000 تومان
  20 ج
 • 21 مرداد 1396 160,000 تومان
  21 ش
 • 22 مرداد 1396 160,000 تومان
  22 ی
 • 23 مرداد 1396 160,000 تومان
  23 د
 • 500
 • 250
 • 0